Slut med pligtjul

BT - - KENDER DU DETT -

Så na­er­mer ju­len sig med dun­dren­de skridt. Jeg skal skyn­de mig hjem og sa­et­te ae­b­leski­ver i ov­nen, før bør­ne­ne kom­mer hjem, så der duf­ter af rig­tig jul. Og mand­ler­ne skal smut­tes til va­nil­le­kran­se­dej­en. Bør­ne­ne vil jo ger­ne ba­ge, men de svi­ner så­dan, så de kan va­e­re med til den sjove del med at kø­re dej­en igen­nem kran­se­ind­sat­sen på Kit­chen Ai­den (som er umu­lig at få ren­gjort, når den dja­e­vel­ske dej har sat sig i al­le be­va­e­ge­li­ge de­le). For hvad er en jul uden va­nil­je­kran­se? Og klej­ner? Og pe­ber­nød­der? Og et pe­ber­ka­ge­hus? Og hjem­mela­vet kon­fekt? Selv­om de­cem­ber er lidt hård, så ba­e­rer det løn­nen i sig selv at se, hvor­dan bør­ne­ne hyg­ger. Det er så let at få dem op om mor­ge­nen. De sprin­ger ind til ju­le­ka­len­de­ren, med lys i de små øj­ne. Og i år er der in­gen skuf­fel­se at spo­re, for de har selv be­stilt, hvad der skal va­e­re i. Vi fandt en smart app, hvor de kun­ne la­ve en be­stil­lings­li­ste… el­ler jeg me­ner øn­ske­sed­del. Men det er vel na­er­mest det sam­me. Åh, hvor vil­le jeg dog øn­ske, at den hav­de ek­si­ste­ret sid­ste år, for det knu­ste mit mo­der­hjer­te, når de gra­ed, for­di de var skuf­fe­de over ga­ven. I år er vi hos os ju­le­af­ten. 20 stk. i al­le stør­rel­ser. Vi har af­talt at de­les om op­ga­ver­ne. Men ae­r­ligt talt så er det let­te­re, hvis jeg ba­re gør det. Og hvil­ken va­ert la­der si­ne ju­le­ga­e­ster stå og skra­el­le kar­to­f­ler? El­ler da­ek­ke bord? Det er da en del af gla­e­den at hø­re ga­ester­ne be­un­dre det smukt da­ek­ke­de bord, med diskret og stil­fuldt ju­le­py­nt mel­lem de mus­sel­ma­le­de tal­ler­k­ner, de hånd­bla­e­ste ita­li­en­ske glas og det tretår­ne­de sølv­tøj? Hvis jeg selv gør det, så kan jeg og­så nå at få ta­get nog­le or­dent­li­ge bil­le­der af bor­det, før ga­ester­ne ro­der det til……. AAAAARGH!!! Så­dan dér har jeg va­e­ret, den­gang jeg var en ung mor, der vil­le gø­re alt rigtigt! Må­ske ik­ke helt, men ta­et på! Og jeg bild­te mig selv ind, at det var i na­este­ka­er­lig­he­dens navn. At jeg gjor­de det for mi­ne børn, min ka­e­re­ste, min fa­mi­lie, mi­ne ven­ner. Men det var det ik­ke. Det var for at få at vi­de, at jeg gjor­de det godt. Den­gang fand­tes Fa­ce­book ik­ke, men hav­de det va­e­ret i dag, hav­de jeg va­e­ret den vil­de­ste li­ke­hunter! Sand­he­den er, at IN­GEN va­erds­a­et­ter den smukt is­ce­ne­sat­te per­fek­tion. Den er helt og al­de­les for ens egen skyld. Bør­ne­ne er li­geg­la­de. De la­e­rer af at bli­ve skuf­fe­de og vil helst ba­re ha­en­ge ud med de­res fora­el­dre. Uan­set om der skal smut­tes mand­ler, el­ler hen­tes en saks til at klip­pe po­sen med Ka­ren Vol­fs di­ver­se ju­le­bag op. Og hvis ka­e­re­ster syn­tes, at det var en ski­de­god idé at stres­se rundt, så vil­le de for­modent­lig gø­re det sam­me. Det gør de ik­ke. Det er ik­ke for­di, de er tar­ve­li­ge og over­la­der alt ar­bej­det til MO­AR. Det er for­di, de sy­nes, det er ånds­svagt. Og ven­ner og fa­mi­lie? Jo, de sy­nes da uden tvivl, at det er rart at få alt ser­ve­ret og gå fra op­va­sken. Men de vil helt sik­kert og­så sy­nes, det er okay at gi­ve en hånd med. Ju­len hand­ler ik­ke om at ska­be den per­fek­te hyg­ge­kulis­se for an­dre. Den hand­ler om at gla­e­de sig og del­ta­ge i hyg­gen. Så nu la­ver jeg kun det, jeg re­elt sy­nes er sjovt, og drop­per at gø­re ting, der fø­les som en pligt, for­di ’det hø­rer ju­len til’. F.eks. sy­nes jeg, det er monster­tra­els at la­ve kon­fekt. Det er ik­ke min op­ga­ve. Det sy­nes min dat­ter og hen­des ve­nin­der er sjovt, så dem om det. Så må jeg jo fin­de mig i, at halv­de­len af kon­fek­ten er så sjo­fel, at den er sva­er at slu­ge. Og her er et an­det ju­le­tip til hyg­ge­stun­der: ’SLUK KA­ME­RA­ET’! Ut­ro­ligt, men sandt: man kan godt hyg­ge sig uden at an­dre ved det! Fak­tisk er det en del let­te­re, hvis man ik­ke sam­ti­dig skal kon­cen­tre­re sig om at su­ge ha­ger­ne ind, mens man for­sø­ger at fin­de den ret­te bag­grund, lys­sa­et­ning og vin­kel til sin hjer­te­flet­nings­sel­fie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.