H

BT - - INTERVIEW - Hel­le Lho Han­sen

hl­ho@bt.dk Foto Ni­ko­lai Li­na­res vad gør dig lyk­ke­lig? Spørgs­må­let er på in­gen må­de groft el­ler pro­vo­ke­ren­de. Tva­er­ti­mod er det et for­nuf­tigt spørgs­mål at stil­le en fored­rags­hol­der, der net­op har talt om, hvor­dan man sa­et­ter sig drøm­me­mål - og når dem.

Men det var pra­e­cis dét spørgs­mål, der for 18 måneder si­den fik di­rek­tør, for­fat­ter og tid­li­ge­re che­fre­dak­tør og tal­ks­how-va­ert Per­nil­le Aa­lund til at la­eg­ge sit liv to­talt om.

Spørgs­må­let faldt en april af­ten i 2014, hvor hun holdt fored­rag i Es­b­jerg.

Sva­ret lod ven­te på sig. Det var på in­tet tids­punkt fal­det hen­de ind, at hun ik­ke var lyk­ke­lig, men plud­se­lig indså hun, at det fak­tisk var så­dan det for­holdt sig.

For hen­des liv be­stod ik­ke af an­det end ar­bej­de.

»Jeg blev tung i bry­stet. I lang tid hav­de jeg skub­bet va­ek, at jeg var ale­ne og hav­de va­e­ret uden hud for la­en­ge.«

Uden hud be­ty­der uden kon­takt til an­dre. Hen­des søn­ner var for la­engst flyt­tet hjem­me­fra og den yng­ste – dat­te­ren Ani­ne på 15 år le­ve­de sit eget liv. Per­nil­le Aa­lund hav­de in­gen mand. Og hun tak­ke­de kon­se­kvent nej tak til so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter. Hun hav­de mi­stet den na­e­re, dag­li­ge kon­takt til an­dre men­ne­sker.

Uden, hun hav­de be­ma­er­ket det, var hun ‘lø­bet tom’.

Vej­en til for­an­dring

»Jeg fo­re­stil­ler mig det in­dre som en mas­se ae­sker, man gi­ver ud af og fyl­der på. Men jeg hav­de ik­ke fyldt på i me­get lang tid.«

Det er den gam­le hø­ne/aeg-dis­kus­sion:

»Ar­bej­der man for ik­ke at va­e­re ale­ne? El­ler er man ale­ne, for­di man ar­bej­der he­le ti­den?«

Hun ved det ik­ke, men fak­tum er, at den 53-åri­ge tid­li­ge­re in­nova­tions­di­rek­tør den af­ten be­slut­te­de at fin­de til­ba­ge til si­ne grund­va­er­di­er - fri­hed, na­er­hed, ka­er­lig­hed og tid til for­dy­bel­se.

Der­for har hun drop­pet sit vel­be­tal­te job. Købt hus på lan­det. Svøm­met sig i form. Og al­ler­vig­tigst - fun­det den mand, som hun vil gif­tes med.

»Det he­le har va­e­ret så dra­ma­tisk det sid­ste år. Hav­de mit liv va­e­ret en ame­ri­kansk film, hav­de jeg syn­tes, at det var for me­get,« si­ger hun.

Men for­an­drin­gen var en re­a­li­tet og iføl­ge Per­nil­le Aa­lund er der fem trin, man skal igen­nem i så­dan en pro­ces. 1. Hvad vil du for­an­dre 2. Sa­et dig et mål 3. Bed om det 4. Tro på det 5. Lav en plan

Hvad vil du for­an­dre?

Per­nil­le Aa­lund var den nys­ger­ri­ge, hur­tigt ta­len­de og vel­dre­je­de blon­di­ne fra TV3-pro­gram­met ‘Per­nil­les uni­vers’. Hun stod bag kvin­depor­ta­len ‘Oe­stro­gen.dk’ og har va­e­ret che­fre­dak­tør på må­neds­ma­ga­si­net ’Q’. Men de se­ne­ste ot­te år har hun va­e­ret først ma­ga­sin­di­rek­tør og si­den in­nova­tions­di­rek­tør i me­die­kon­cer­nen Al­ler.

Li­ge ind­til hun trå­d­te ud af stilet­ter­ne og for­lod det trav­le job til for­del for gum­mi­støv­ler og en drøm om at bo på lan­det, hol­de høns, og få tid til at skri­ve. Kort sagt har hun søgt det simp­le liv. Hun er ik­ke den før­ste, der er gå­et den vej. Og spår, at hun hel­ler ik­ke bli­ver den sid­ste.

»Jeg tror, at folk er me­re ulyk­ke­li­ge og ang­ste end no­gen­sin­de før. Ter­r­or­hand­lin­ger, flygt­nin­ge­strøm­me... det er uba­er­ligt. Man­ge men­ne­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.