Fa­er­re ju­le­kal­o­ri­er

BT - - KLUMME - Nytår­s­af­ten til fest: Me­nu­en:

Din for­dø­jel­se kan bli­ve tem­me­lig ud­for­dret i ju­le­ti­den, og det skyl­des ik­ke ale­ne ma­den, men og­så drik­ke­va­rer­ne. En bri­tisk un­der­sø­gel­se vi­ser, at ju­le­af­ten fak­tisk ik­ke er den tun­ge­ste dag på året rent kal­o­ri­e­ma­es­sigt – det er der­i­mod ju­le­frokoster­ne og nytår­s­af­ten. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at 25 pct. af bri­ter­ne ind­ta­ger fle­re kal­o­ri­er ved ju­le­froko­sten end på sel­ve ju­le­af­ten. År­sa­gen er, at der til ju­le­frokoster­ne og­så føl­ger en mas­se al­ko­hol med – sel­ve ju­le­mid­da­gen er lidt min­dre ’våd’.

At nytår­s­af­ten og­så kan va­e­re en kal­o­ri­e­bom­be, skyl­des og­så drik­ke­va­rer­ne, der rent kal­o­ri­e­ma­es­sigt fyl­der rig­tig me­get. Og da­gen ’der­på’ hvor man ren­der rundt med tøm­mer­ma­end og skal ha­ve junk­food fyldt med us­un­de fedt­stof­fer for at dul­me ube­ha­get, gør ik­ke regn­ska­bet bed­re.

Fast­food da­gen der­på og al­ko­ho­len nytår­s­af­ten slår rent kal­o­ri­e­ma­es­sigt ju­le­af­tens må­l­tid med fle­re la­eng­der.

Da jeg selv la­e­ste un­der­sø­gel­sen, ta­enk­te jeg først, at det sim­pelt­hen ik­ke kun­ne pas­se, at nytår­s­af­ten er tun­ge­re end ju­le­af­ten. Men da jeg så be­gynd­te at reg­ne på det, kun­ne jeg se, at drik­ke­va­rer­ne den­ne af­ten ud­gør fle­re kal­o­ri­er end sel­ve ma­den. Se selv det­te – al­ko­hol­ma­es­sigt tem­me­lig kon­ser­va­ti­ve – bud på en nytår­s­af­ten: Vel­komstdrink: En lil­le gin & to­nic = 86 kcal. Til for­ret­ten, et glas hvid­vin 104 kcal. Til ho­ved­ret­ten, et glas rød­vin = 143 kcal. Til des­ser­ten, et glas des­sert vin = 165 kcal. Ef­ter mid­da­gen, en mo­ji­to = 190 kcal. 1 glas champag­ne kl 24.00 = 101 kcal. 1 drink un­der dan­sen, f.eks. en cosmopo­li­tan = 182 kcal. 1 good­night cap, f.eks. en Whi­te rus­si­an = 297 kcal. Drik­ke­va­rer i alt 1268 kcal. For­ret be­stå­en­de af re­jesa­lat med grønt og dres­sing: ca. 350 kcal. Ho­ved­ret be­stå­en­de af torsk, grønt, kar­to­f­ler og sau­ce: ca. 450 kcal. Des­sert ca. 300 kcal. Mad i alt 1.100 kcal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.