»J

BT - - 180° - Heidi Pe­der­sen

eg har kun 20,« sva­rer man­den i kio­sken.

An­ders tø­ver. Lidt for la­en­ge. Og så kom­mer det. Hans vej­rtra­ek­ning bli­ver hur­ti­ge­re, kno­er­ne spa­en­der. Mus­k­ler­ne på det øver­ste af ry­gra­den spa­en­der til. Sved­drå­ber­ne pib­ler frem på hans pan­de, og kin­der­ne bli­ver var­me. Fryg­ten for at »det va­er­ste igen kan ske« lig­ger så ind­gro­et i An­ders, at han in­stink­tivt re­a­ge­rer, da han ik­ke kan få en pak­ke med 10 blå Kings i kio­sken.

Vi er til­ba­ge i 2007. Den den­gang 35-åri­ge An­ders Hjort ar­bej­der som jour­na­list på Po­li­ti­ken. Det kø­rer fak­tisk ba­re der­ud­af med kar­ri­e­ren. I we­e­ken­den sco­rer han da­mer og drik­ker sig fuld. Men in­de­ni er der kaos.

Ka­e­re­sten og moren til hans søn Hu­go, har net­op for­ladt ham, og hans mor­mor, der altid har va­e­ret en fast støt­te, er død in­den for to uger. De små ri­tu­a­ler, reg­ler og ra­ek­ke­føl­ger, han har fulgt si­den barn­dom­men for at fø­le kon­trol, har der­for ta­get fuld­sta­en­dig over­hånd.

Ik­ke kun an­tal­let af ci­ga­ret­ter skal va­e­re det rig­ti­ge. Kon­taktl­in­ser­ne skal ta­ges en ad gan­gen fra ven­stre. Den før­ste til det ven­stre øje, num­mer to til det høj­re. Køk­ken­rul­len va­e­re pla­ce­ret kor­rekt, vo­lu­men­tal­let på ra­dio­en må ik­ke ram­me 13. Han må kun få to te­ske­ful­de Nescafé i kop­pen osv. osv.

An­ders Hjort har op mod 227 så­kald­te dag­li­ge jinx, han skal føl­ge. For el­lers går det galt. Og han mi­ster sik­kert fle­re men­ne­sker, han hol­der af. Tror An­ders.

Han li­der af syg­dom­men OCD. En li­del­se, som gør, at man ik­ke kan und­la­de at ud­fø­re hand­lin­ger på en helt be­stemt må­de, og som op mod 100.000 dan­ske­re li­der af i stør­re el­ler min­dre grad. Han ved ik­ke, at det er en syg­dom. Han tror ba­re, det er nor­malt.

Be­gynd­te i barn­dom­men

Det be­gynd­te om­kring seks-års-al­de­ren. På grund af en med­født og me­get smer­te­fuld tarm­li­del­se var An­ders Hjort over nog­le år ind­lagt mindst 100 gan­ge på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn. En syg­dom, der bl.a. gjor­de, at han ik­ke kun­ne kom­me på toilet­tet. I ti­me­vis kun­ne sy­geple­jer­sker­ne kø­re saltvand med en lang slan­ge ind i den lil­le krop for at få den kug­ler­un­de ma­ve til at bli­ve min­dre. Til sidst gen­nem­gik han en 12 timer lang ope­ra­tion.

»Jeg tror, det har va­e­ret me­get gra­en­se­over­skri­den­de for mig at va­e­re så syg. Jeg ta­enk­te den­gang me­get over, hvor­for det li­ge skul­le gå ud over mig. Så da jeg sad der­u­de på toilet­tet og pres­se­de, be­gynd­te jeg at ta­en­ke, at må­ske var det bed­re, hvis hånd­kla­e­det hang på kna­ge num­mer to frem for num­mer ét,« hu­sker den i dag 41-åri­ge An­ders Hjort.

Han har net­op skre­vet ro­ma­nen ’Han lø­ber på ta­ge­ne om nat­ten’, hvor han forta­el­ler om, hvor­dan det er at le­ve med OCD, og hvor­for tan­ker­ne kan op­stå. For der er nem­lig man­ge dan­ske­re, der ik­ke ved, hvad syg­dom­men er, el­ler ik­ke ta­ler om det, for­di de sy­nes, det er flovt. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.