HVAD ER OCD?

BT - - 180° -

• OCD står for ’Ob­ses­si­ve Com­pulsi­ve Disor­der’ og hen­ty­der til, at man er be­sat af at ud­fø­re be­stem­te reg­ler el­ler ri­tu­a­ler i det dag­li­ge. Det kan f.eks. va­e­re, at man har be­hov for at va­ske ha­en­der 100 gan­ge om da­gen el­ler bli­ve ved med at tjek­ke, at dø­ren er låst, selv­om man li­ge har kig­get. Der er of­te en over­dre­ven tvivl og be­hov for or­den og sym­me­tri. • OCD er en psy­kisk li­del­se, som kan op­tra­e­de i mil­de for­mer, hvor man kun lej­lig­heds­vis er sty­ret af si­ne tan­ker, el­ler den kan va­e­re sva­ert in­va­li­de­ren­de, for­di man stort set al­le døg­nets våg­ne timer er sty­ret af si­ne tvang­stan­ker og hand­lin­ger. Of­te dre­jer tan­ker­ne sig om en frygt for at ska­de sig selv el­ler an­dre. Hvis ik­ke reg­ler­ne føl­ges el­ler ri­tu­a­let bli­ver ud­ført, fryg­ter den OCDram­te, at no­get for­fa­er­de­ligt vil ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.