Sty­ret af tvang­stan­ker

Tu­sind­vis af dan­ske­re er sty­ret af reg­ler og ri­tu­a­ler, de skal føl­ge, for at und­gå, at no­get fryg­te­ligt vil ske

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen

»Det er en kom­bi­na­tion af hjer­ne­ke­mi og psy­ko­lo­gi, det vil si­ge, at man for­ment­lig har en ge­ne­tisk sår­bar­hed, som gør, at be­stem­te be­la­sten­de ha­en­del­ser i form af f.eks. døds­fald el­ler ulyk­ker, kan ud­lø­se OCD’en. Men det er no­get af det, vi sta­dig for­sker i,« si­ger han.

Be­gyn­der i barn­dom­men

Forsk­ning har al­le­re­de på­vist, at de fle­ste men­ne­sker med OCD får de før­ste symp­to­mer i lø­bet af barn­dom­men. Men det er al­drig for sent at få be­hand­ling, un­der­stre­ger Per Hove Thom­sen:

»For ny­lig la­ve­de vi et stu­die blandt 270 børn, og 75 pct. fik det bed­re, ef­ter de hav­de mod­ta­get psy­ko­lo­gisk be­hand­ling,« si­ger han.

For nog­le kan det dog bli­ve nød­ven­digt med an­ti­de­pres­siv me­di­cin, hvis ik­ke be­hand­lin­gen hja­el­per til­stra­ek­ke­ligt. Iføl­ge Per Hove Thom­sen er det dog bedst først at ta­le med en psy­ko­log el­ler psy­ki­a­ter, for­di det på la­en­ge­re sigt gi­ver et bed­re re­sul­tat. Ty­pisk vil be­hand­lin­gen fo­re­gå ved, at be­hand­le­ren ud­for­drer pa­tien­ten til at la­de va­e­re med at hand­le ef­ter si­ne tvang­stan­ker. For ek­sem­pel kan ved­kom­men­de bli­ve bedt om at rø­re ved jord uden at måt­te va­ske ha­en­der bag­ef­ter.

Er man ta­et på et men­ne­ske med OCD, skal man for­sø­ge ik­ke at bli­ve en del af syg­dom­men, for­kla­rer for­mand for OCD-for­e­nin­gen Bet­ti­na Bro­ni:

»Man skal pas­se på, at man ik­ke bli­ver fil­tret ind i det i form af medri­tu­a­ler. Det kan jo isa­er va­e­re sva­ert, hvis man er fora­el­der og ger­ne vil hja­el­pe sit barn. Men man ri­si­ke­rer selv at skul­le i be­hand­ling,« si­ger hun og rå­der til, at man f.eks. grad­vist hja­el­per til at mind­ske om­fan­get af tvangs­hand­lin­ger ved at la­ve ting sam­men, så man på den må­de får af­ledt tan­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.