D

BT - - SUNDHED -

u har sik­kert selv prø­vet at ta­ge i dør­hånd­ta­get en ek­stra gang for at va­e­re sik­ker på, at dø­ren vit­ter­ligt er låst, el­ler tjek­ket at kom­fu­ret nu og­så er sluk­ket. Men for men­ne­sker, der er ramt af tvang­stan­ker – i fag­s­prog kal­det OCD – er det ik­ke nok at tjek­ke en gang el­ler to. For at få ro in­de­ni er 100 gan­ge ik­ke unor­malt. De man­ge ri­tu­a­ler og reg­ler, der skal føl­ges til punkt og prik­ke, kan va­e­re sta­er­kt in­va­li­de­ren­de. Det forta­el­ler pro­fes­sor i bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­tri ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Per Hove Thom­sen, der net­op har ud­gi­vet bo­gen ’Kort og godt om OCD’.

»Det er en skjult li­del­se, for­stå­et på den må­de, at det er no­get, man er flov over og ty­pisk ik­ke forta­el­ler til an­dre, selv­om ens hver­dag i den grad kan va­e­re sty­ret af syg­dom­men. For man­ge kan det be­ty­de, at de ik­ke kan pas­se sko­le el­ler ar­bej­de or­dent­ligt, for­di de bru­ger enormt lang tid på de­res ri­tu­a­ler og ik­ke kan kon­cen­tre­re sig til­stra­ek­ke­ligt om no­get an­det end de­res reg­ler og be­stem­te ra­ek­ke­føl­ger,« si­ger pro­fes­soren.

Han skøn­ner, at om­kring 150.000 dan­ske­re i stør­re el­ler min­dre grad li­der af OCD (Ob­ses­si­ve Com­pulsi­ve Disor­der, red.). En psy­kisk li­del­se, der er ka­rak­te­ri­se­ret ved tvang­stan­ker, som kan va­e­re ide­er, in­dre bil­le­der el­ler ind­sky­del­ser, der har be­sat be­vidst­he­den, og som de ik­ke kan la­eg­ge fra sig. De fø­ler sig tvun­get til at ud­fø­re hand­lin­ger på en be­stemt må­de, for­di de fryg­ter, at no­get slemt vil ske – og­så selv­om de ved, at det ik­ke gi­ver me­ning f.eks. at va­ske ha­en­der 100 gan­ge i døg­net.

La­e­ger­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for nog­le ram­mes, og an­dre går fri, men det skyl­des for­ment­lig en for­styr­rel­se i et af hjer­nens sig­nal­stof­fer, sero­to­nin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.