Det kan du selv gø­re

BT - - SUNDHED -

• Prøv ge­ne­relt at va­e­re ak­tiv og del­tag i ak­ti­vi­te­ter sam­men med an­dre men­ne­sker. Det kan va­e­re med til at få di­ne tan­ker på an­dre spor. • Øv dig i at re­du­ce­re an­tal­let af tvang­stan­ker. Søg be­hand­ling, hvis du ik­ke kan få kon­trol over dem. Der fin­des psy­ko­lo­ger med spe­ci­a­le i OCD. • Søg vi­den om din syg­dom. F.eks. via OCD-fore­nin­gens rå­d­giv­ning tlf. 70 20 30 91 el­ler ocd-for­e­nin­gen.dk • Har du først søgt hja­elp hos en psy­ko­log, er det vig­tigt, at du føl­ger be­hand­lin­gen – og­så selv­om det er sva­ert, og der kan op­stå bi­virk­nin­ger ved even­tu­el me­di­cin. Det vil gi­ve det bed­ste re­sul­tat i det lange løb. • Husk at det in­gen skam er at ha­ve OCD, selv­om du må­ske er pin­ligt be­rørt og for­sø­ger at hol­de di­ne symp­to­mer skjult. Va­er der­for åben - og­så over­for din be­hand­ler, så I sam­men kan få lagt en stra­te­gi for dit vi­de­re for­løb. • Va­er op­ma­er­k­som på stress. Det kan få di­ne tvang­stan­ker til at eska­le­re el­ler gø­re det sva­e­re­re at sty­re. Sørg der­for for, at du gør no­get godt for dig selv, så du har over­skud og ener­gi i din hver­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.