De bed­ste bra­et­spil

Når ju­lema­den er spist og rast­løs­he­den spre­der sig, er det tid til at sam­le fa­mi­lie og ven­ner om et bra­et­spil. Vi an­mel­der her nog­le af de bed­ste

BT - - ANMELDELSE -

An­be­fa­let al­der: Fra 10 år Del­ta­ge­re: 2-7 Spil­le­tid: Ca. 42 mi­nut­ter Tror du på te­le­pa­ti? Det kom­mer du må­ske til, hvis du gi­ver de­tek­tiv­spil­let ’Myste­ri­um’ en chan­ce. Det se­ne­ste år har det ta­get bra­et­spils­fans med storm, og nu er det en­de­lig kom­met på det dan­ske mar­ked i en gen­nem­ført ver­sion. I bed­ste Clu­edo-stil skal spil­ler­ne be­slut­te et drabs­sted, en ger­nings­mand og et mord­vå­ben, in­den ti­den rin­der ud. Hvor spil­lets mål er kon­kret, er vej­en her­til for­ment­lig den må­ske ab­strak­te, der er set i et bra­et­spil til da­to. En af del­ta­ger­ne er ’spø­gel­set’, mens de øv­ri­ge er clair­voy­an­te de­tek­ti­ver. Spø­gel­set må ik­ke si­ge et ord i lø­bet af de 42 mi­nut­ter, spil­let va­rer. Han må blot kom­mu­ni­ke­re ved at la­eg­ge kort med sur­re­a­li­sti­ske og drøm­me­ag­ti­ge bil­le­der for­an de en­kel­te spil­le­re. Det er så op til spil­ler­ne selv at tol­ke på sym­bo­ler, far­ver og mo­ti­ver. For at lyk­kes er det nød­ven­digt at ar­bej­de som hold. Men det va­e­sent­lig­ste er, at det lyk­kes de­tek­ti­ver­ne at tra­en­ge ind i hjer­nen på det stil­tien­de spø­gel­se og for­stå, hvad ved­kom­men­de ta­en­ker. Det kan va­e­re cho­ke­ren­de at op­le­ve, hvor sub­ti­le le­de­t­rå­de vi som men­ne­sker er i stand til at kom­mu­ni­ke­re og for­stå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.