A

BT - - KROP I BALANCE -

t for­vand­le sin krop – uan­set om det for dig be­ty­der at bli­ve sta­er­ke­re, få bed­re kon­di­tion, smel­te det gen­stri­di­ge fedt og få mar­ke­re­de mus­k­ler, el­ler slip­pe af med kro­ni­ske smer­ter og ube­hag i krop­pen – kan nog­le gan­ge vir­ke som en kamp.

I for­ri­ge uge hav­de vi fo­kus på mor­gen­mad, søvn og ef­fek­tiv tra­e­ning. I den­ne uge ser vi na­er­me­re på ti­m­ing i kost og mo­tion, be­va­e­gel­se af led, kredsløb­stra­e­ning og hvor­dan du slip­per nem­me­re om ved det i en travl hver­dag.

Tan­ken er, at kro­p­s­for­vand­lin­gen kan til­pas­sen din in­dre til­stand og in­de­hol­der gen­ve­je til at få krop­pen til at re­spon­de­re, li­ge pra­e­cis som du ger­ne vil ha­ve den til. Alt sam­men uden at gø­re vold på den, mens den i for­vej­en skal hånd­te­re de­ad­li­nes, op­va­sken, af­hent­ning af børn til ret­te tid, fa­mi­lie­for­plig­tel­ser, so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter og me­re til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.