6. lek­tion: Be­va­eg di­ne led – og­så uden­for tra­e­nings­lo­ka­let

BT - - KROP I BALANCE -

Tra­e­nings­me­to­der be­skre­vet i for­ri­ge lek­tio­ner er su­per ef­fek­ti­ve, men dét, der virkelig har en stor ind­fly­del­se på din krop, er al­le de timer, som du bru­ger uden for tra­e­nings­fel­tet (om det så er i et cen­ter, hjem­me i stu­en el­ler uden­for). Din hjer­ne er nem­lig ind­ret­tet så­le­des, at den gør dig god til alt, hvad du gør me­get af. Det be­ty­der, at hvis du li­ge nu sid­der med ho­ve­d­et halvvejs in­de i com­pu­ter­ska­er­men og skul­dre­ne op­pe om ører­ne – ja, så vil du bli­ve rig­tig god til li­ge net­op dét, og str­ud­sen­ak­ken vil for­bli­ve dit ken­de­tegn, uan­set hvor pa­en en tek­nik du el­lers ud­vi­ser, når du tra­e­ner. Sand­syn­lig­hed er dog, at str­ud­sen­ak­ken og­så hin­drer din frem­gang i tra­e­nin­gen og fedt­ta­bet. Hvis krop­pen er ska­ev el­ler ube­va­e­ge­lig ét sted, vil den altid kom­pen­se­re for det et an­det sted – i til­fa­el­det med nak­ken er det ty­pisk la­en­den, der må li­de. Det er og­så så­dan med uba­lan­cer af hver en art, at krop­pen altid vil sa­et­te en for­svars­me­ka­nis­me i va­erk, så du ik­ke ska­der dig selv – f. eks. ved at ha­em­me di­ne mus­k­ler, så du ik­ke bli­ver sta­er­ke­re, og frem­gan­gen ude­bli­ver. El­ler ved at sen­de ’auch!’ smer­te­sig­na­ler op til din hjer­ne. Smer­ter er den hyp­pig­ste år­sag til, at man stop­per sin tra­e­ning (og uden tra­e­ning kan du ik­ke rig­tig stram­me krop­pen op). Men selv­om du sik­kert har hørt alt om de kor­rek­te sid­destil­lin­ger og ved, at du skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at du ik­ke skal fal­de sam­men på kon­tor­sto­len, op­le­ver du højst sand­syn­ligt, at li­ge så snart din hjer­ne er i gang med no­get, der er lidt me­re spa­en­den­de, end at ta­en­ke på, hvor rank din ryg er, så ven­der krop­pen til­ba­ge til det gam­le tryg­ge ud­gangs­punkt. Hvis du så ef­ter dét ma­er­ker, at du al­li­ge­vel ik­ke kan over­skue tra­e­nin­gen, er det må­ske for­di du rent fak­tisk er udkørt i krop­pen el­ler ved at bli­ve syg – så bliv enig med dig selv IN­DEN du går i gang, at det er ok, hvis du KUN la­ver det. Som din krop be­gyn­der at bli­ve var­me­re, kom vi­de­re til simp­le, kon­trol­le­re­de be­va­e­gel­ser – f. eks. ben­bøj­nin­ger uden va­egt. Lav no­get, som du al­le­re­de er god til – det pri­ma­e­re mål her er at øve den go­de gen­ta­gel­se. Va­er op­ma­er­k­som på din in­dre til­stand un­der­vejs i pro­ces­sen. Er du en­ga­ge­ret pro­ces­sen el­ler sta­dig ik­ke til ste­de? Fort­sa­et med dis­se ro­li­ge be­va­e­gel­ser ind­til din hjer­ne er i stand til at en­ga­ge­res i dét du la­ver, og først der­ef­ter gå vi­de­re til din tra­e­ning. Leg med øvel­ser­ne den før­ste uge – eks­pe­ri­mentér, va­en dig til øvel­ser­ne. Op­le­vel­sen skal va­e­re mo­de­rat ud­for­dren­de og altid sjov – hvil­ket er det mod­sat­te af, hvor­dan de fle­ste star­ter et tra­e­nings­pro­gram: med pru­sten, støn­nen, smer­te og øm­hed. Ma­erk ef­ter, hvor­dan din krop re­a­ge­rer på de nye be­va­e­gel­ser – hvad fin­der du nemt at la­ve, og hvad er sva­e­rest? hvad er dit sva­ge led? Fin­der du al­le øvel­ser be­ha­ge­li­ge, el­ler er der brug for at er­stat­te nog­le af dem med an­dre øvel­ser? Brug evt. tid på at la­e­re dit tra­e­nings­cen­ter at ken­de – hvor og hvor­dan kan du ud­fø­re di­ne øvel­ser med de nød­ven­di­ge pau­ser mel­lem sa­et, det rig­ti­ge ud­styr osv. De før­ste 2 uger går ud på at bli­ve tryg ved pro­gram­met – ik­ke op­nå tra­e­nings­re­sul­ta­ter. Det er me­get na­tur­ligt – i og med din hjer­ne har vaen­net sig til den­ne po­si­tion, så det er det mest ener­gibe­spa­ren­de sted for dig at va­e­re. Hjer­nen vil me­get hel­le­re bru­ge din kost­ba­re ener­gi på an­dre me­re spa­en­den­de pro­jek­ter. Du kan dog om­pro­gram­me­re din hjer­ne til at sør­ge for din kor­rek­te hold­ning helt af sig selv – med mindst mulig ind­sats fra din si­de. Ge­vin­sten vil sam­ti­digt va­e­re, at du vil få dob­belt så me­get ud af din tra­e­ning, for­di din krop er bed­re ru­stet til at pra­este­re mak­si­malt. Du vil sam­ti­dig frem­stå slan­ke­re, for­di din hold­ning aen­drer sig mar­kant. På BT plus kan du få simp­le øvel­ser, du kan ud­fø­re li­ge nu og her, som vil hja­el­pe på din hold­ning og mini­me­re di­ne smer­ter og ska­van­ker – så du kan kom­me vi­de­re med din tra­e­ning, med våg­ne mus­k­ler og me­re ud­byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.