Styr vre­den!

Ju­len er gla­e­dens fest. Så­dan si­ger vi i hvert fald, men ju­len kan og­så ud­lø­se vre­de tan­ker og hand­lin­ger hos man­ge af os. La­es her, hvor­for vi bli­ver vre­de

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 12.12.2015

Ken­der du ek­sem­pel­vis den­ne si­tu­a­tion? Du er ude at kø­be ju­le­ga­ver. Må­ske er du end­da lidt for sent ude. Der er me­get travlt i bu­tik­ker­ne. Du er på jagt ef­ter den der va­se med guld­stri­ber­ne. Du har al­le­re­de va­e­ret i tre an­dre bu­tik­ker. Nu står du i kø. Du kan se, at der står to til­ba­ge på hyl­den. Eks­pe­di­en­ten er lang­som og kø­en er lang.

Den ski­de va­se er det ene­ste, som din mor øn­sker sig. Hvad po­k­ker skal du fin­de på, hvis du ik­ke kan gi­ve hen­de den va­se. Nu blev der sør­me solgt én til. Kun én va­se til­ba­ge på hyl­den. Nu har jeg brugt he­le da­gen på at fin­de den åndsva­ge va­se, ta­en­ker du. Du er na­e­sten frem­me ved skran­ken. Der er kun én an­den kun­de for­an dig i kø­en. Hvis den bli­ver ud­solgt nu, så går jeg sim­pelt­hen amok, ta­en­ker du.

’Jeg skal og­så li­ge ha­ve den fi­ne va­se med guld­stri­ber­ne. Den er til min sø­ster’. Stem­men ska­e­rer sig ind igen­nem di­ne tan­ker. Det ta­ger li­ge et se­kund in­den bud­ska­bet tra­en­ger helt ind. Du eks­plo­de­rer! Der fin­des to ty­per vre­de – den grub­len­de vre­de og den eks­plo­si­ve. Den eks­plo­si­ve ty­pe vre­de kom­mer som ’en trold ud af ae­ske’. Når no­get tru­en­de el­ler uret­fa­er­digt sker, sprin­ger den ud af ska­bet i for­svar/angreb li­ge med det sam­me og ta­en­der eks­plo­sivt af i ra­se­ri: ’Hvad fanden bil­der han sig ind?!’. Eks­plo­siv vre­de har til hen­sigt at gø­re os ’kampkla­re’ så vi ik­ke bli­ver snydt og ned­gjort. Men hvis den fyl­der for me­get, kan den og­så ska­be man­ge symp­to­mer og pro­ble­mer vo­res re­la­tio­ner.

Den grub­len­de vre­de er den, der va­rer i man­ge timer el­ler da­ge. For­må­let med den grub­len­de vre­de er ty­pisk at ud­ta­en­ke svar el­ler ha­evnak­tio­ner som kan ska­be ba­lan­ce i et uret­fa­er­digt for­hold: ’Hvor­for kan min fa­mi­lie ik­ke ba­re va­e­re gla­de for min ju­lemad?’ ’Hvor­for er det altid mig der skal la­ve ma­den, når de al­li­ge­vel ik­ke ro­ser mig for den?’

De lang­va­ri­ge grublerier hol­der liv i vre­den og der­af symp­to­mer som f.eks. an­s­pa­endt­hed, ho­ved­pi­ne og for­hø­jet blod­tryk. ’Nu har jeg for­be­redt ju­le­mid­dag i fi­re da­ge. Hvis de ik­ke el­sker mid­da­gen, så ta­ger jeg sgu på fe­rie i ju­len na­e­ste år. Så kan de ba­re spi­se frysepi­zza! Ha!’

Vre­de er na­tur­ligt

Det er en na­tur­lig del af det at va­e­re men­ne­ske, at man har vre­de. Al­le men­ne­sker ma­er­ker ir­ri­ta­tion og vre­de en­gang imel­lem. Det kan va­e­re si­tu­a­tio­ner, hvor vo­res ven­ner, ka­e­re­ster el­ler kol­le­ga­er bry­der vo­res reg­ler for, hvad der er rig­tig og for­kert. Har vi f.eks. en re­gel om, at ju­len skal va­e­re per­fekt og 100 pro­cent hyg­ge­lig, kan an­dres tø­ven el­ler modstand over­for di­ne ju­le­ri­tu­a­ler ty­pisk af­sted­kom­me vre­de tan­ker som f.eks., at det er dår­lig op­før­sel el­ler respekt­løst.

Når vre­den fyl­der for me­get el­ler bli­ver for eks­plo­siv kan den fø­les ukon­trol­ler­bar og bli­ve øde­la­eg­gen­de for vo­res liv. Vre­des­ud­brud re­sul­te­rer of­te i man­ge kon­flik­ter, brud­te re­la­tio­ner el­ler en selv el­ler an­dre kan kom­me fy­sisk til­ska­de.

I min psy­ko­log­kli­nik mø­der jeg of­te per­so­ner med vre­de tan­ker og fø­lel­ser. Et ek­sem­pel er An­ders som li­der af et vold­somt tem­pe­ra­ment og grub­len­de vre­de. Han er vred det me­ste af da­gen og vre­den kul­mi­ne­rer of­te i bi­len, hvor han ska­el­der me­get ud på de an­dre bi­li­ster og cyk­li­ster som ’kø­rer uden lys el­ler som en bra­ek­ket arm!’

Vre­den har dog nu ko­stet An­ders et ae­g­te­skab og sid­ste gang på mo­tor­vej­en var han ved at kø­re galt for­di han blev så vold­somt vred på en med­bi­list, der kør­te alt for lang­somt i over­ha­lings­ba­nen.

I te­ra­pi­en la­e­rer An­ders at sty­re sin op­ma­er­k­som­hed, uan­set hvil­ke tan­ker og fø­lel­ser han har. Når han sid­der i bi­len og får en tan­ke som f.eks.: ’Hold ka­eft en idi­ot! Man skul­le ik­ke ha­ve gi­vet ham et kø­re­kort,’ la­e­rer han at skif­te fo­kus til an­dre ly­de som f.eks. ra­dio­en, hvor han be­gyn­der at syn­ge med på mu­sik­ken på P3 el­ler la­ve 7-ta­bel­ler i ho­ve­d­et. Et par mi­nut­ter ef­ter er vre­den af­ta­get og kul­mi­ne­rer ik­ke me­re til de høj­der, der var ved at ko­ste ham en to­talska­det bil og sit ae­g­te­skab

An­ders fø­ler nu det er ham, der kon­trol­le­rer vre­den i ste­det for omvendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.