Ånds­bol­let selv­hja­elp

Anmeldelse: ’El­sker mig for evigt’ kan umu­ligt va­e­re skre­vet til voks­ne men­ne­sker

BT - - BOG-FIX - Af An­ne Sop­hia Her­man­sen

Dkul­tur@ber­ling­s­ke.dk et dan­ske mar­ked for selv­hja­elps­bø­ger er enormt, og hver uge ud­kom­mer der en ny bog om, hvor­dan du får styr på al­le di­ne første­ver­dens-pro­ble­mer. Hvor­dan du får pa­e­ne­re hud, stram­me­re bal­der, bli­ver me­re mind­ful el­ler bed­re til at op­dra­ge din yn­gel.

Mette Holms og Pia Dams­gaard Ba­chs nye bog ’El­sker mig for evigt’, hand­ler om at for­so­ne sig med sit sing­le­liv og ik­ke bli­ve en tyk, selv­med­li­den­de Brid­get Jo­nes-ty­pe, der ro­der rundt i ube­tal­te reg­nin­ger og lyt­ter til ’All By My­self’. En stri­be ’sta­er­ke sing­ler’ forta­el­ler her om de­res ’la­e­kre sing­le­liv’, og al­drig har de haft det så godt og re­a­li­se­ret sig selv så me­get. De forta­el­ler om at gå ’fra søl­le til sta­erk’ og ’hvor­dan jeg blev en lyk­ke­lig sing­le’, men me­re la­ek­ker­lyk­ke­ligt er sing­le­li­vet åben­bart ik­ke, end at de al­le drøm­mer om mand og børn. Sing­le­li­vet op­fat­tes som en art tran­si­tions­pe­ri­o­de, hvor man skal la­e­re at el­ske sig selv, og når man har la­ert dét, står drøm­me­man­den der med et ra­ek­ke­hus og en Ford Mon­deo.

Lidt ko­misk og ret kon­formt, men og­så in­ter­es­sant. ’El­sker mig for evigt’, vi­ser, hvor sna­e­vert man­ge af os de­fi­ne­rer det vel­lyk­ke­de liv, og hvor uvil­li­ge vi er til at ac­cep­te­re et liv uden en mand som par­for­holds­vovse. Iføl­ge de in­ter­viewe­de kvin­der er det mo­digt, at de selv kan gå i bif­fen, på re­stau­rant el­ler rej­se ale­ne, men ik­ke en ene­ste af dem har mod til at si­ge: Må­ske er der ba­re ik­ke en for mig. Må­ske er det bed­ste liv et liv uden en ka­e­re­ste. Det vil­le el­lers va­e­re kon­se­kvent, når bo­gen nu hed­der ’El­sker MIG for evigt’, men nok og­så for ra­bi­at for kvin­der­ne i den caf­fe lat­te­far­ve­de bog med guldskrift.

’El­sker mig for evigt’ er fuld af bil­le­der af di­ver­se sing­ler, og de fle­ste er fo­to­gra­fe­ret hjem­me i de­res sove­va­e­rel­se, en­ten ved si­den af dob­belt­sen­gen el­ler lig­gen­de i den. Med let ad­skil­te la­e­ber og sove­kam­me­røj­ne. Det er lidt sjovt, at be­ret­nin­ger om det su­pe­rat­trak­ti­ve, fri­gjor­te sing­le­liv er ledsa­get af den ene prin­ses­se på ae­r­ten ef­ter den an­den, som ven­ter på en mand, men det er da en ae­r­lig sag, at de ik­ke gi­der lig­ge i det blom­stre­de sen­ge­tøj ale­ne. Må­ske var det ba­re smar­te­re at va­e­re på Tin­der så, i ste­det for i en selv­hja­elps­bog.

Un­der­tit­len – ’12 hem­me­lig­he­der til et lyk­ke­ligt liv som sing­le’ – mang­ler at for­kla­re, hvori hem­me­lig­he­der­ne be­står. At man skal stå ved si­ne fø­lel­ser? Va­e­re ka­er­lig over for sig selv? Kys­se lidt på det for­ban­de­de liv? Er dét virkelig hem­me­lig­he­der? Bo­gen kan umu­ligt va­e­re skre­vet til voks­ne men­ne­sker.

Un­der­vejs får man en lang ra­ek­ke go­de råd fra psy­ko­log og med­for­fat­ter Mette Holm, som et sted mel­lem 10 og 15 gan­ge ind­le­der si­ne sa­et­nin­ger med: ’Det, jeg er­fa­rer fra mit te­ra­pirum’, og så øser hun el­lers af vis­dom som: ’fø­lel­ser skal ud­le­ves. Er du ked af det, så gra­ed. Er du glad, så grin. Er du tra­et, så sov’.« Godt at vi­de. Min per­son­li­ge fa­vo­rit er: ’Når du ven­ter, dør du en lil­le smu­le. F.eks. når du ven­ter på svar på en sms’.

El­ler når du la­e­ser en ånds­bol­let bog som ’El­sker mig for evigt’.

El­sker mig for evigt. Mette Holm og Pia Dams­gaard Bach.

256. 249,95 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.