’Vester­ha­vet har en ren­sen­de ef­fekt’

’Ken­der du ty­pen’-eks­pert Flem­m­ing Møl­d­rup er til Vester­hav og Bowie

BT - - KULTUR - Af Mette Gert Hvad er det se­ne­ste, du har la­est? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser d

Foto DR Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string? Min sid­ste tur til Klit­møl­ler. Her fik jeg så go­de op­le­vel­ser med min el­lers fam­len­de sur­fing, at jeg rent fak­tisk kør­te der­fra med en fø­lel­se af at va­e­re sur­fer. Det der med at va­e­re i Vester­ha­vet har en ren­sen­de ef­fekt på min sja­el. Det gør no­get for mit hu­mør, min stress og mit liv. Jeg tror, det er det sam­me, der gør sig ga­el­den­de for vin­ter­ba­de­re, og at det er der­for, de bli­ver af­ha­en­gi­ge af det. Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? Ja­men, det har jeg fak­tisk med ja­ev­ne mel­lem­rum. Men mest, når vi her­hjem­me sy­nes, at vi er hin­an­den na­er­mest. Nog­le gan­ge glem­mer vi, at vi er en del af en glo­bal ver­den. Med to klik med mu­sen kan vi le­je en lej­lig­hed i New York, boo­ke en tur til Thailand el­ler kø­be tøj i Lon­don, men egent­lig fø­ler vi ik­ke, at vi har be­hov for at va­e­re en del af den sto­re ver­den. I min op­tik har vi al­drig haft stør­re brug for at va­e­re en del af en glo­bal ver­den – ik­ke ba­re po­li­tisk. Men det er og­så virkelig vig­tigt i for­hold til ar­bejds­plad­ser, pen­ge til vel­fa­er­den og an­dre af de ting vi sa­et­ter pris på som dan­ske­re. Så den der ty­pi­ske ’der er in­gen der skal kom­me her…’, op­le­ver jeg fak­tisk som et lil­le pro­blem, vi går og bak­ser med.

’Let my pe­op­le go sur­fing’, af Yvon Cho­u­ni­ard. En bog skre­vet af ham, der star­te­de tøj­ma­er­ket Pa­ta­go­nia, som er ba­e­re­dyg­tig, sam­fund­sen­ga­ge­ret og har hold­nin­ger til alt, hvad de fo­re­ta­ger sig. På man­ge må­der kan man si­ge, at de dri­ver virk­som­hed, som man kom­mer til i frem­ti­den, hvis du spør­ger mig. Hvor virk­som­he­der bli­ver nødt til at ha­ve en sag og gø­re no­get for sam­fun­det. Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? Jeg in­ter­es­se­rer mig sinds­sygt me­get for, hvor­dan vi men­ne­sker op­fø­rer os i ver­den. Hvor­for går den ene ge­ne­ra­tion amok i for­brug, og hvor­for sa­et­ter den na­e­ste fo­den ned. Li­ge nu er Ge­ne­ra­tion Y i gang med at ta­ge de før­ste spa­destik til en bed­re ver­den. Jeg hol­der fored­rag om Ge­ne­ra­tion Y, og vil ger­ne skri­ve en bog om dem, for­di de er så in­ter­es­san­te. Så den na­e­ste bog jeg skal la­e­se hand­ler om dem og hed­der ’The We ge­ne­ra­tion’. Pink Floyd. Jeg er kom­met sent på Pink Floyd-vog­nen, men har li­ge op­da­get Ro­ger Wa­ters’ tek­stu­ni­vers og er ble­vet su­get to­tal ind i det. Den der sø­gen ef­ter en far, der al­drig har va­e­ret der, al den smer­te det har for­voldt ham, og som han har brugt som kunst­ne­risk driv­kraft. Det er su­per in­ter­es­sant.

David Bowie. In­gen over, in­gen un­der. ’Spio­ner­nes Bro’ med Tom Hanks. Jeg el­sker Berlin og no­get af fil­men fo­re­går i DDR-ti­den, så det der se­mi­hi­sto­ri­ske ind­blik i by­ens hi­sto­rie slug­te jeg råt. Og så har jeg et el­ler an­det med spio­ner og den kol­de krig. Er ik­ke i tvivl om, at jeg var ble­vet en elen­dig spion, der vil­le ha­ve sva­ert ved at hol­de på en hem­me­lig­hed. Al­le film la­vet af Wes An­der­son. Men nok mest ’Royal Ten­nen­baums’ og ’Darje­e­ling Li­mi­ted’. Lars H.U.G. Han er en god ven, og ud­over det, sy­nes jeg, at han er en fan­ta­stisk kunst­ner. Og virkelig be­tyd­nings­fuld. Su­e­des af­skeds­kon­cert på Ve­ga. Der var så­dan en fan­ta­stisk stem­ning mel­lem band og pu­bli­kum. Og mi­ne ven­ner og jeg hav­de en fan­ta­stisk fest. ’Ken­der Du Ty­pen’, selv­føl­ge­lig. Alt hvad DR la­ver af do­ku­men­ta­rer og spa­en­den­de ind­blik i, hvor­dan vi dan­ske­re le­ver, hvem vi er og hvor­for vi gør, som vi gør. Pro­gram­mer, der ik­ke kan gi­ve mig ny vi­den og ind­sigt. Så­dan no­get som Ro­bin­son og den slags ser jeg al­drig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.