Dan­sker skal gø­re pa­ven di­gi­tal

BT - - NYHEDER -

et op­la­eg til rå­dets vi­sion samt dets or­ga­ni­sa­tio­ner og mo­dus ope­ran­di, som for­ven­tes at be­stå af un­der­ud­valg, for ek­sem­pel in­den for kunst, tek­no­lo­gi og spi­ri­tu­a­li­tet.

Det ar­bej­de skal vi frem­la­eg­ge ved na­e­ste mø­de i fe­bru­ar 2016, som skal kommentere og god­ken­de opla­eg­get, der ef­ter­føl­gen­de pra­e­sen­te­res for og god­ken­des af pa­ve Frans,« si­ger Mor­ten Al­ba­ek til Ber­ling­s­ke. Tavs­heds­pligt Me­re kan han ik­ke si­ge om de hem­me­lig­heds­ful­de mø­der. De en­kel­te med­lem­mer af rå­det, der har få­et nav­net ’Va­ti­cans Arts and Te­ch­no­lo­gy Co­un­cil’, har få­et for­bud mod at forta­el­le om, hvem der del­ta­ger i mø­de­r­ne. De må kun forta­el­le om de­res egen rol­le. Iføl­ge Ber­ling­s­ke kom­mer de øv­ri­ge re­pra­e­sen­tan­ter fra sto­re virk­som­he­der som Mi­cro­soft, Ama­zon, Goog­le og Airb­nb samt fle­re mu­se­er.

1.

2.

3.

Med­lem­mer­ne af det eks­klu­si­ve råd fik ad­gang til om­rå­der i Va­ti­ka­net, der nor­malt er for­be­holdt den øver­ste le­del­se af pa­ve­sto­len.

Som in­spira­tion til den nye di­gi­ta­le stra­te­gi holdt Va­ti­ka­nets kar­di­na­ler op­la­eg, li­ge­som der blev gen­nem­ført wor­ks­hops.

Her dis­ku­te­re­de de nye med­lem­mer, hvor­dan Va­ti­ka­net bedst mu­ligt kan di­gi­ta­li­se­re Va­ti­kan­sta­tens om­fangs­ri­ge in­for­ma­tio­ner og kunst­sam­lin­ger, samt hvor­dan det bedst mu­ligt kan di­stri­bu­e­res på in­ter­net­tet.

Al­ba­ek er ud­dan­net cand. mag. i hi­sto­rie og fi­lo­so­fi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, og hans er­hvervskar­ri­e­re tog fart, da han blev un­der­di­rek­tør i Dan­ske Bank som le­der af en kre­a­tiv og ide­ska­ben­de af­de­ling. Si­den blev han kon­cern­di­rek­tør i Vest­as.

Da Al­ba­ek for­lod Vest­as, op­ret­te­de han in­ve­ste­rings­fir­ma­et Vo­lun­tas sam­men med eje­ren af fod­bold­klub­ben Brønd­by IF, Jan Bech An­der­sen.

Al­ba­ek er for­fat­ter til fle­re bø­ger, blandt an­det ’Ge­ne­ra­tion fuck­ed up’ og ’Det gen­nem­snit­li­ge men­ne­ske’, hvor han kri­ti­se­rer dan­ske­re for at over­vur­de­re de­res eg­ne ev­ner.

Pa­ve Frans har kaldt in­ter­net­tet ’en ga­ve fra Gud’ og er i for­vej­en ret ferm på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, hvor me­re end ot­te mil­li­o­ner men­ne­sker føl­ger med i hans be­ske­der.

Pa­ven har fora­e­ret sin gam­le iPad til en sko­le i Uru­gu­ay. Da sko­len solg­te den på auk­tion, be­tal­te en ukendt ar­gen­tinsk kø­ber 215.000 kr. for den.

Pa­ve Frans er pas­sio­ne­ret fod­bold­fan af den tra­di­tions­ri­ge klub San Loren­zo fra Ar­gen­ti­nas ho­ved­stad, Bu­enos Ai­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.