End­le­re

BT - - NYHEDER -

2) Der­med øn­sker den sven­ske ju­stits- og mi­gra­tions­mi­ni­ster Mor­gan Jo­hans­son (S) at sa­et­te en prop i men­ne­ske­strøm­men, og han la­eg­ger ik­ke skjul på, det dra­sti­ske til­tag skyl­des mang­len­de so­li­da­ri­tet fra an­dre lan­de: ’Vi har nå­et vo­res loft. Det har Dan­mark ik­ke,’ ud­tal­te Mor­gan

Jo­hans­son iføl­ge Svenska Dag­bla­det. 3) I Dan­mark me­ner man, at Sve­ri­ge lig­ger som de har redt, for­di de har ført en alt for lem­pe­lig asyl­po­li­tik: ’Sven­sker­ne har haft de­res egen ud­la­en­din­gepo­li­tik. Den er de åben­bart ved at seg­ne un­der, har Lars Løk­ke Ras­mus­sen sagt. 4) Fol­ke­tin­get valg­te fre­dag at re­a­ge­re på det sven­ske til­tag ved at ved­ta­ge en lov, som be­ty­der, at bus -tog- og søtrans­por­tø­rer skal kun­ne på­la­eg­ges et stra­fansvar, hvis de brin­ger ud­la­en­din­ge uden for­nø­den rej­se­le­gi­ti­ma­tion og visum ind i Dan­mark. Det vil kra­e­ve, at Dan­mark og­så ind­fø­rer mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol. Her­med hå­ber man isa­er at brem­se asyl­til­strøm­nin­gen fra Tys­kland.

Sve­ri­ge for­sø­ger li­ge nu at da­em­me op for den sto­re flygt­nin­ge-fol­ke­van­dring. Der­for har Sve­ri­ge fra den 12. novem­ber ind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol ved den sven­ske gra­en­se. Et nyt til­tag skal nu ska­er­pe kur­sen ved at på­la­eg­ge trans­por­tø­rer at gen­nem­fø­rer id-kon­trol for al­le pas­sa­ge­rer, in­den de når Sve­ri­ge. For to­g­rej­sen­de vil det fo­re­gå i Kø­ben­havns Luft­havn. Det vil alt ef­ter at døm­me bli­ve ef­fek­tu­e­ret i det nye år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.