Far­lig flirt

BT - - NYHEDER -

AL­LI­AN­CER bag­ef­ter,« si­ger Jo­hn­ny B. Sø­ren­sen.

Se­ne­st har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne stå­et sam­men med DF imod Ven­stre i spørgs­må­let om flygt­nin­gelands­by­er, og BT skrev tors­dag, at et tre­kants­dra­ma er ved at ud­vik­le sig i top­pen af dansk po­li­tik, for­di der er op­stå­et god ke­mi mel­lem Mette Frederiksen og Thulesen Dahl - sam­ti­dig med at der er kølig luft mel­lem Thulesen og Løk­ke oven på fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det.

»Helt per­son­ligt sy­nes jeg ik­ke, det er sa­er­lig godt. Vi ved al­drig, hvor vi har DF. De si­ger ét den ene dag, og no­get an­det den na­e­ste. Vi skal hol­de os så langt va­ek fra dem som mu­ligt. Flygt­nin­ge­pro­ble­mer­ne har truk­ket he­le Eu­ro­pa mod høj­re, og det er en skidt ud­vik­ling,« si­ger Jør­gen Mik­kel­sen, so­ci­al­de­mo­kra­tisk kreds­for­mand i Sil­ke­borg Nord.

For­man­den for cir­ka 600 med­lem­mer af Aar­hus Øst­kreds, Ar­ne Teg­l­gaard, ad­va­rer par­ti­top­pen mod at fort­sa­et­te stram­mer­kur­sen i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken uden at lyt­te til kri­tik­ken.

»Vi kan ik­ke la­eg­ge stem­mer til yder­li­ge­re stram­nin­ger. Så kan jeg godt fo­re­stil­le mig, at no­gen vil mel­de sig ud af par­ti­et,« si­ger Ar­ne Teg­l­gaard til avi­sen.dk DF-light I Aal­borg er den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­kan­di­dat Mor­ten Ry­om vred over måden, man be­hand­ler asylan­sø­ger­ne på. Og at hans par­ti la­der stå til. Han kal­der li­ge­frem So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­tik for ’DFlight’.

»Jeg sy­nes ik­ke, at den DF-ligh­t­mo­del, som no­gen i par­ti­et sy­nes, vi skal kø­re, er vej­en frem. For mig er det ba­re ik­ke en pa­en må­de at be­hand­le flygt­nin­ge på. Der er ik­ke no­gen, der flyg­ter for sjov,« si­ger han.

Li­ge­som Ar­ne Teg­l­gaard tror han, at par­tiets kurs i asyl-po­li­tik­ken me­get let kan gi­ve bag­slag.

»Jeg kan virkelig ma­er­ke, at folk i bag­lan­det er me­get util­fred­se. Folk, som jeg ser som ae­r­keso­ci­al­de­mo­kra­ter, og som har va­e­ret med­lem­mer he­le de­res liv, si­ger, at de over­ve­jer at mel­de sig ud,« si­ger Mor­ten Ry­om til avi­sen.dk og po­in­te­r­er, at han ta­ler om me­re end en hånd­fuld ale­ne i hans nord­jy­ske valg­kreds. Vil på vir­ke DF So­ci­al­de­mo­kra­tisk kreds­for­mand i He­den­sted In­ga Sø­ren­sen si­ger:

»Jeg sy­nes egent­lig, det er godt, at de for­hand­ler. Vi skal selv­føl­ge­lig ik­ke tra­ek­kes i DFs ret­ning, men man kan ik­ke ba­re si­ge, de ik­ke er stu­e­re­ne. Det kun­ne jo og­så va­e­re, vi kun­ne på­vir­ke dem.« Jeg kan virkelig ma­er­ke, at folk i bag­lan­det er me­get util­fred­se. Folk, som jeg ser som ae­r­keso­ci­al­de­mo­kra­ter, og som har va­e­ret med­lem­mer he­le de­res liv, si­ger, at de over­ve­jer at mel­de sig ud

»Vi kom­mer al­drig til at skri­ve un­der på DFs ud­la­en­din­gepo­li­tik. Mette og le­del­sen øn­sker, at vi pas­ser rig­tig godt på sam­men­ha­engs­kraf­ten i lo­ka­l­om­rå­der­ne. Det må ik­ke tip­pe, for så bli­ver in­te­gra­tions­pro­ble­mer­ne for sto­re. I re­ge­rings­pe­ri­o­den var vi ha­em­met af, at vi var nødt til at ska­be enig­hed med De Ra­di­ka­le. Vi lig­ger me­get bed­re nu. Og der­for kan jeg godt fo­re­stil­le mig, at vi på et tids­punkt ser en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring med DF som støt­te­par­ti. Det vil va­e­re ra­tio­nelt for DF i for­hold til de­res hold­nin­ger,« si­ger Tho­mas Gyl­dal Pe­ter­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.