Emil fra Nør­re­bro

BT - - NYHEDER -

GAL­LAPRE­MI­E­RE MED BØRN Fil­ma­ti­se­rin­gen af den før­ste bog i se­ri­en om 13-åri­ge Iq­bal er klar til at ind­ta­ge Dan­mark med Hirca­no So­a­res i ti­tel­rol­len. Nog­le kal­der dansk-in­di­ske Iq­bal Fa­roq for Nør­re­bros svar på Emil fra Løn­ne­berg - en spr­ud­len­de kna­egt, der altid er fuld af nye ind­fald, men ik­ke altid li­ge hel­dig med ud­fal­det. Selv­om han gør alt af et godt hjer­te.

Det de­bu­te­ren­de stjer­ne­frø, der Det er godt, at der er kom­met en mo­der­ne bør­ne­fa­mi­lie­film, hvor ho­ved­per­so­ner­ne har en lidt mør­ke­re hud­far­ve gør det frem­ra­gen­de på det sto­re la­er­red, var mest op­sat på at tryk­ke hånd med sit eget fil­mi­dol, da den 14-åri­ge Val­by-dreng an­kom på den rø­de lø­ber.

»Kom­mer Ni­ko­laj Lie Kaas, ham vil jeg hil­se på, han er den se­je­ste sku­e­spil­ler,« sag­de Hirca­no og fik sit øn­ske op­fyldt, da Kaas an­kom med si­ne to døtre, fe­måri­ge Est­her og Ger­da på ni, for at se fil­men i Im­pe­ri­al.

Ni­ko­laj Lie Kaas fry­der sig over, at hans pi­ger er ved at kom­me i den al­der, hvor de de­ler fil­min­ter­es­ser.

»De ser en del Net­flix, og har ta­e­sket he­le Kar­la-se­ri­en igen­nem, men de er og­så vil­de med så­dan no­get som ’In­di­a­na Jo­nes’, og det er fedt, at de be­gyn­der at kun­ne li­de det, man selv flip­pe­de ud over en­gang,« smi­le­de Kaas i vrim­len af kend­te og ukend­te gal­la-ga­e­ster, der fyld­te Nor­dens største bi­o­graf. Film­drøm­me Manu Sareen, der har skre­vet ’Iq­bal og den sor­te Pjer­rot’, der i Renée Toft Si­mon­sens ma­nuskript er ble­vet til ’Den hem­me­li­ge op­skrift’, har set fil­men før og af­slø­re­de, at han blev be­va­e­get, da den to­ne­de frem på det sto­re la­er­red:

»Jeg blev sgu rørt over at se min bog som film. Vildt rørt. Det er en drøm, der går i op­fyl­del­se,« sag­de den tid­li­ge­re mi­ni­ster, der i alt har skre­vet ot­te bø­ger i se­ri­en om Iq­bal.

»Det er mi­ne børn, der har in­spi­re­ret mig og hjul­pet mig un­der­vejs med hi­sto­ri­er­ne,« sag­de Manu Sareen, der hav­de si­ne tre børn, Al­vin, Fe­lix og Cil­ja, med til pre­mi­e­re.

»Det er godt, at der er kom­met en mo­der­ne bør­ne-fa­mi­lie­film, hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.