TVIVL OM RONALDOINTERVIEW

BT - - NYHEDER -

QU­RES­HI-SKAN­DA­LEN

med den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne. at han si­den 1999 i fle­re til­fa­el­de har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne. Iføl­ge hans egen for­kla­ring er det sket for at be­skyt­te de fak­ti­ske kil­der. Qu­res­hi har dog af­vist at gi­ve si­ne che­fer et for­tro­ligt ind­blik i, hvem der gem­mer sig bag de op­dig­te­de nav­ne.

Sam­ti­dig har Qu­res­hi, selv­om skif­ten­de avi­s­che­fer ik­ke har gi­vet til­la­del­se til det, haft et åre­langt sam­ar­bej­de med Eg­mont.

I går kun­ne BT forta­el­le, at skan­da­len hav­de trå­de til Eng­land, da Mi­cha­el Qu­res­hi fra slut­nin­gen af 2011 modt­og be­ta­ling for ar­tik­ler, der blev bragt i Eg­mont-ma­ga­si­net Go­al igen­nem et sel­skab re­gi­stre­ret i Eng­land.

I dag la­eg­ges så end­nu en brik i det pus­le­spil, som skan­da­len har vist sig at va­e­re. For med Die­go Tor­res’ af­vis­ning af, at han har haft et sam­ar­bej­de med Qu­res­hi, er det uklart hvor­dan de på­ga­el­den­de in­ter­view har fun­det sted.

Die­go Tor­res si­ger, at han ik­ke har set de på­ga­el­den­de ar­tik­ler, hvor han står an­ført som skri­bent, men han op­ly­ser, at klub­ber som Re­al Madrid er me­get luk­ke­de - og at spil­ler­ne of­test ta­ler ved pres­se­kon­fe­ren­cer el­ler ved sponsor-events. Og der har i hvert fald ik­ke va­e­ret ta­le om in­ter­view, som er fo­re­ta­get an­sigt til an­sigt, slår han fast. Men der er en mu­lig­hed for, at det kan va­e­re brud­styk­ker af ting, som spil­ler­ne har sagt ved for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter.

Må ik­ke gi­ve in­ter­views

»Nej, al­drig no­gen­sin­de. Det vil­le slet ik­ke va­e­re mu­ligt, idet Re­al Madrid igen­nem de sid­ste fem år ik­ke har gi­vet jour­na­li­ster lov til at in­ter­viewe spil­ler­ne bort­set fra en­kel­te pres­se­kon­fe­ren­cer el­ler sponsorar­ran­ge­men­ter. In­gen me­di­er får lov til at in­ter­viewe spil­ler­ne der­u­d­over. Re­al Madrid er en me­get luk­ket klub,« si­ger Die­go Tor­res.

Og­så BT har bragt ar­tik­ler med Ro­nal­do, som Mi­cha­el Qu­res­hi og Die­go Tor­res har va­e­ret af­sen­de­re på. Det skal va­e­re fra et Ni­ke-event i maj 2014. Og Mi­cha­el Qu­res­hi og Die­go Tor­res har og­så va­e­ret skri­ben­ter på ar­tik­ler med Re­al Madrid-stjer­ner­ne Iker Ca­sil­las og Ser­gio Ra­mos. Men Die­go Tor­res af­vi­ser i dag sam­ar­bej­det.

BTs tid­li­ge­re sport­s­chef Ja­cob Sta­e­he­lin skri­ver i en sms, at han ‘ik­ke kan hu­ske’ om Qu­res­hi er ble­vet sendt ud i ver­den for at in­ter­viewe Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

»Jeg min­des det ik­ke, men jeg er ik­ke sik­ker,« skri­ver Ja­cob Sta­e­he­lin.

Om Die­go Tor­res-sa­gen skri­ver han:

»Jeg kan ef­ter­hån­den ik­ke si­ge, at jeg er over­ra­sket. Die­go Tor­res er en respek­te­ret jour­na­list, og jeg har ik­ke haft grund til at tro, at der skul­le va­e­re no­get mista­en­ke­ligt.«

I sin jour­na­li­stik har Mi­cha­el Qu­res­hi fle­re gan­ge hen­vist til Die­go Tor­res fra El Pais. Men om han og­så har op­fun­det et ali­as kal­det Die­go Tor­res ved BT ik­ke, og det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Qu­res­hi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.