Loven­de kur mod pro­sta­ta­kra­eft

BT - - NYHEDER - STRÅ­LING KA­STRA­TION. ME­DI­CINSK KA­STRA­TION Kra­eft i pro­sta­ta GRA­FIK/Foto: Iris

Ad­var­sel

Ar­ve­lig syg­dom

Pro­sta­ta

af pro­sta­ta ved ope­ra­tion. Man kan kom­me til at li­de af in­kon­ti­nens. Man­ge bli­ver im­po­ten­te.

ude­fra gen­nem hu­den el­ler in­de­fra, hvor man pla­ce­rer nog­le ’ strå­le­korn’ i pro­sta­ta­va­e­vet. Pro­ble­mer med bla­e­ren, bla­e­re­be­ta­en­del­se.

Beg­ge testik­ler fjer­nes. Ved at mind­ske kon­cen­tra­tio­nen af te­stoste­ron kan man ha­em­me kra­ef­ten. Mang­len­de lyst til sex. Im­po­tens. Man­ge ta­ger på i va­egt og får min­dre ska­eg­va­ekst.

med for­skel­li­ge hor­moner og an­ti­hor­moner, der ha­em­mer dan­nel­sen af te­stoste­ron.

Mang­len­de se­xlyst.

vok­ser nor­malt me­get lang­somt og kra­e­ver må­ske in­gen el­ler me­get lidt be­hand­ling. Men no­get kra­eft kan va­e­re ag­gres­siv og spre­de sig hur­tigt. Den val­nød­de-lig­nen­de pro­sta­ta (bla­e­re­halskir­tel), der pro­du­ce­rer sa­ed, er pla­ce­ret li­ge un­der urin­bla­e­ren og om­kran­ser urin­rø­ret hos ma­end. Symp­to­mer fra me­tast­a­ser (kra­eft, der har spredt sig) kan va­e­re det før­ste symp­tom, man­den ma­er­ker - og i så fald of­te i form af knog­les­mer­ter. Me­re dif­fu­se el­ler ’uspe­ci­fik­ke’ symp­to­mer som tra­et­hed og va­egt­tab ses og­så.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.