P?

BT - - NYHEDER -

Al­le mo­ske­er i USA skal va­e­re over­vå­get med FBIka­me­ra­er. Of­fi­ci­elt er den ame­ri­kan­ske ar­bejds­løs­hed på 5,5 pro­cent. Men Do­nald Trump me­ner, at det rig­ti­ge tal er 25 pro­cent.

1. Trump vil for­by­de al­le mus­li­mer in­drej­se i USA. ’Ind­til vi kan fin­de ud af, hvad i hel­ve­de der fo­re­går’. Trump vil byg­ge en fem me­ter høj mur imel­lem USA og Me­xi­co. Iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an vil det ko­ste cir­ka 30 mil­li­ar­der kro­ner. Al­le ame­ri­ka­ne­re, der tje­ner min­dre end 175.000 om året, skal ik­ke be­ta­le skat af de­res løn. Den ame­ri­kan­ske fir­ma­skat skal sa­en­kes til 15 pro­cent (fra 30-35 pro­cent). 11 mil­li­o­ner il­le­ga­le im­mi­gran­ter skal depor­te­res øje­blik­ke­ligt. Hvad der skal ske med dis­ses ame­ri­kansk-fød­te børn, der iføl­ge lan­dets lov­giv­ning er stats­bor­ge­re, mel­der hi­sto­ri­en ik­ke no­get om.

Den ame­ri­kan­ske vå­ben­lov­giv­ning skal ik­ke aen­dres. ’Re­ge­rin­gen skal ik­ke be­stem­me, hvil­ke vå­ben en ame­ri­ka­ner kan eje,« si­ger Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.