Am­ning mind­sker fa­ren for at få suk­ker­sy­ge

BT - - NYHEDER -

FORE­BYG­GEL­SE Kvin­der med gravi­di­tets­di­a­be­tes, der am­mer, nedsa­et­ter ri­si­ko­en for at ud­vik­le ty­pe2-di­a­be­tes ef­ter føds­len med 50 pro­cent in­den for de før­ste to år ef­ter føds­len. Det vi­ser et nyt ame­ri­kansk stu­die of­fent­lig­gjort i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne iføl­ge Di­a­be­tes­for­e­nin­gen.

»Jor­de­mødre og an­det per­so­na­le på fø­de­gan­ge­ne bør der­for va­e­re ek­stra op­ma­er­k­som­me på at hja­el­pe dis­se kvin­der med at få am­nin­gen til at fun­ge­re ef­ter føds­len,« si­ger Di­a­be­tes­for­e­nin­gens sund­heds­fag­li­ge chef­kon­su­lent og pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet« Tor­sten Lauritzen.

Af un­der­sø­gel­sen frem­går det, at am­ning for­bed­rer bå­de in­sul­in­følsom­he­den og stof­skif­tet, da trans­por­ten af suk­ker fra blod­ba­nen over i cel­ler­ne bli­ver for­bed­ret, og det for­mind­sker ri­si­ko­en for di­a­be­tes.

Der­for er am­nin­gen bå­de vig­tig for bar­net og mo­de­rens sund­hed. Øget be­hov for in­sulin Cir­ka 1800 kvin­der bli­ver hvert år ramt af gravi­di­tets­di­a­be­tes. Det sker, for­di mo­der­ka­gen dan­ner hor­moner som for­ø­ger in­sulin­be­ho­vet.

I nog­le til­fa­el­de kan krop­pen ik­ke selv føl­ge med i for­hold til at pro­du­ce­re den ek­stra in­sulin, som krop­pen får be­hov for, og nog­le kvin­der ud­vik­ler der­for gravi­di­tets­di­a­be­tes.

Ef­ter bar­net er ble­vet født, for­svin­der gravi­di­tets­di­a­be­te­sen igen, men ri­si­ko­en for at ud­vik­le di­a­be­tes-2 er sta­dig stor.

»Det er bed­re at bru­ge pen­ge­ne på fore­byg­gel­se nu end på at be­hand­le føl­ge­syg­dom­me­ne se­ne­re. Hvis am­ning kan hja­el­pe med til at fore­byg­ge, bør man fo­ku­se­re me­re på det - ik­ke kun for bar­nets skyld,« si­ger Tor­sten Lauritzen

1035 kvin­der med gravi­di­tets­di­a­be­tes er i un­der­sø­gel­sen ble­vet fulgt fra 2008 til 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.