Tak til TV3 for at gø­re vo­res ar­bej­de

Fin­des der over­ho­ve­det en po­si­tiv vin­kel på den al­vor­li­ge Qu­res­hi-sag? Ja, at det var bran­chen selv, der af­slø­re­de sny­de­ri­et

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Qu­res­hi-sa­gen. Hvor­dan kun­ne det la­de sig gø­re, at en jour­na­list over man­ge år brug­te op­dig­te­de uden­land­ske nav­ne i sin jour­na­li­stik? Uden at det blev op­da­get. Det spørgs­mål stil­ler jeg mig selv, og det sam­me gør mi­ne for­ga­en­ge­re på che­fre­dak­tør­po­sten på BT. Sam­men med skif­ten­de sport­s­re­dak­tø­rer på Ber­ling­s­ke og re­dak­tø­rer på sto­re me­di­er som Eg­mont, JP/Po­li­ti­kens Hus, TV3 og Benja­min Me­dia, hvor Qu­res­hi og­så har ar­bej­det. Her i Ber­ling­s­ke Me­dia har vi sat en un­der­sø­gel­se i gang, og når den er fa­er­dig - en­gang i be­gyn­del­sen af det nye år - forta­el­ler vi la­e­ser­ne, hvad vi har fun­det ud af.

Me­di­er og jour­na­li­ster er ik­ke i sam­me grad ban­ge for at kri­ti­se­re kol­le­ger el­ler an­dre me­di­er

NÅR JEG SPE­KU­LE­RER på sa­gen - og det har jeg gjort rig­tig me­get de se­ne­ste da­ge - ta­en­ker jeg isa­er på tre ting: For det før­ste: Det al­ler­bed­ste vil­le ha­ve va­e­ret, hvis sny­de­ri­et med fal­ske kil­der al­drig hav­de fun­det sted. Det er ind­ly­sen­de. For det an­det: Det vil­le ha­ve va­e­ret rig­tig godt, hvis vi selv på BT hav­de op­da­get og sat en stop­per for det. Hvis det var lyk­ke­des os - og an­dre me­di­er, hvor Qu­res­hi ar­bej­de­de - at gen­nem­skue de op­dig­te­de uden­land­ske jour­na­list­nav­ne. For det tred­je: Det er godt, at an­dre me­di­er af­slø­rer det. Og det er den me­di­e­ma­es­si­ge po­in­te, man kan ta­ge med sig i den­ne sag. TRODS DEN AL­VOR­LI­GE bag­grund teg­ner op­rul­nin­gen af Qu­res­hi-sa­gen en ny ten­dens i dan­ske me­di­er, der pe­ger po­si­tivt fremad. Den kri­ti­ske me­di­e­da­ek­ning er ble­vet bed­re. Me­di­er og jour­na­li­ster er ik­ke i sam­me grad som før i ti­den ban­ge for at kri­ti­se­re kol­le­ger el­ler fejl i an­dre me­di­er. Det var me­di­e­ma­ga­si­net ’Pres­se­lo­gen’ på TV2, der i før­ste om­gang af­da­ek­ke­de pro­ble­mer med en ita­li­ensk jour­na­list, som Mi­cha­el Qu­res­hi an­gi­ve­ligt sam­ar­bej­de­de med på Ek­stra Bla­det. Pro­ble­met var, at in­gen kun­ne fin­de jour­na­li­sten. Åben­bart ek­si­ste­re­de han ik­ke, og der er og­så tvivl om, hvor­vidt in­ter­viewet med den på­ga­el­den­de fod­bold­spil­ler over­ho­ve­det hav­de fun­det sted. Si­den fulg­te TV3 i fod­bold­ma­ga­si­net ’On­si­de’ op med af­slø­rin­ger af, at Qu­res­hi hav­de for­fal­sket nav­ne­ne på mindst fi­re jour­na­li­ster i sin tid på BT og Ek­stra Bla­det. DER ER AN­DRE ek­semp­ler. Så sent som i sid­ste uge af­da­ek­ke­de BT, hvor­dan DR hav­de la­vet fejl på fejl i indslag om forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sens ph.d.-af­hand­ling, og det var og­så

DER­FOR BLEV JEG BT, der med ud­gangs­punkt i en ro­man af Ken B. Ras­mus­sen af­da­ek­ke­de Se og Hør-sa­gen. I Eng­land op­rul­le­de avi­sen The Gu­ar­di­an News of The Wor­ldskan­da­len, hvor tabloid­jour­na­li­ster sy­ste­ma­tisk ha­ck­e­de sig ind i kend­tes, kon­ge­li­ges og an­dre of­res mo­bil­te­le­fo­ner, så de kun­ne la­ve nyhe­der og af­slø­rin­ger ud af det. MAN KAN SI­GE, at TV3 la­ve­de en del af det ar­bej­de, vi selv skul­le ha­ve gjort på BT, Ek­stra Bla­det, Eg­mont og an­dre ste­der. Nu er det vo­res op­ga­ve at gø­re ar­bej­det fa­er­digt. Eg­mont har truk­ket 500 ar­tik­ler til­ba­ge, og Ek­stra Bla­det har sagt, at de ik­ke kan stå in­de for 19 ar­tik­ler. På BT har vi til­ba­ge­truk­ket 22 ar­tik­ler og sat en in­tern un­der­sø­gel­se af Qu­res­his jour­na­li­sti­ske pro­duk­tion i gang. Sam­ti­dig har vo­res gra­ve­grup­pe snu­den i spo­ret, og de vil lø­ben­de la­ve nyhe­der i avi­sen og på bt.dk om sa­gen, der er en skam­plet på vo­res fag. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs.bt.dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for blev du po­li­ti­ker? He­le mit liv har jeg bra­endt for kli­ma­et og mil­jø­et. Jeg har ar­bej­det med det på for­skel­li­ge må­der, i for­skel­li­ge lan­de, for gra­es­rod­s­be­va­e­gel­ser og i pri­va­te virk­som­he­der. På et tids­punkt gik det så op for mig, at hvis man skal lø­se de pro­ble­mer, vi står over­for, så skal man helt ind i vo­res sam­funds ma­skin­rum og aen­dre nog­le ting. Det var der­for, jeg fik lyst til at kom­me i Fol­ke­tin­get. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg har va­e­ret med­lem af En­heds­li­sten i rig­tig man­ge år, og så var jeg rå­d­gi­ver for Per Clau­sen. Ef­ter at ha­ve va­e­ret det i nog­le år, be­slut­te­de jeg mig for selv at stil­le op og kom­me i front­linj­en som fol­ke­tings­med­lem. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Det er Per Clau­sen, for­di jeg me­ner, at han er en af de dyg­tig­ste po­li­tik­ke­re, der no­gen­sin­de har va­e­ret i Fol­ke­tin­get. Han er skarp, og så kaemper han for de sam­me sa­ger, som er vig­ti­ge for mig. Hvad er din vig­tig­ste ma­er­kesag Det er kli­ma­et. Det ha­ster utro­lig me­get, ti­den lø­ber ud, og det er snart for sent at gø­re no­get. Vi bli­ver nødt til at bru­ge al­le vo­res kra­ef­ter på at gø­re no­get for kli­ma­et. El­lers kan vi sim­pelt­hen ik­ke nå det.

PER CLAU­SEN

Tid­li­ge­re MF for En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.