EN MÅ­NED No­he­mi Gon­za­lez, 23 år EF­TER Kam­pen for sam­men­hold

BT - - NYHEDER -

No­he­mi Gon­za­lez’ sid­ste mi­nut­ter var fyldt med gla­e­de og lat­ter. Og til sidst og­så med frygt. Sam­men med en flok ven­ner var den 23-åri­ge ame­ri­kan­ske ud­veks­lings­stu­dent ta­get ud for at spi­se på re­stau­ran­ten La Belle Equipe i Pa­ris, hvor hun stu­de­re­de de­sign i et se­me­ster. Midt i et smil fik de øje på man­den med ge­va­e­ret. Til­ba­ge i El Mon­te, Ca­li­for­ni­en fulg­te hen­des fa­mi­lie og ka­e­re­ste ud­vik­lin­gen i Pa­ris. Da nyhe­den kom, at No­he­mi Gon­za­lez var blandt de dø­de, bad de til, at det vi­ste sig at va­e­re for­kert. At det al­li­ge­vel ik­ke var hen­de. Det spink­le håb for­svandt, da FBI rin­ge­de på dø­ren. No­he­mi Gon­za­lez’ ka­e­re­ste gen­nem me­re end tre år, Tim Mraz, måt­te der­for si­ge far­vel alt for tid­ligt til kvin­den, han kald­te Po­ca­hon­tas. Bå­de på grund af hen­des lange, mør­ke hår, som hun hav­de på grund af sit me­xi­can­ske op­hav, og ta­to­ve­rin­gen om hen­des ene overarm, som Po­ca­hon­tas hav­de i teg­ne­fil­men.

»Du vil altid va­e­re min Po­ca­hon­tas, og jeg vil altid va­e­re din Jo­hn Smith. Te amo,« skrev han un­der et bil­le­de af de to sam­men på In­s­ta­gram.

For ny­lig stod han på en sce­ne til en min­de­ce­re­mo­ni for ’Po­ca­hon­tas’, hvor fa­mi­lie, ven­ner og be­kend­te kun­ne si­ge et sid­ste far­vel til hen­de, og gen­tog si­ne ord.

To da­ge for­in­den hav­de et mus­lim­sk ae­g­te­par, der me­nes at kun­ne ha­ve for­bin­del­ser til ter­r­or­grup­per, den 2. de­cem­ber an­gre­bet et so­ci­al­cen­ter for han­di­cap­pe­de i San Ber­nar­di­no ik­ke langt fra, hvor Gon­za­lez-fa­mi­li­en bor. 14 mi­ste­de li­vet.

Fra sce­nen for­tal­te No­he­mi Gon­za­lez’ sted­far Jo­se Her­nan­dez, at de kun alt for godt for­står den smer­te, de på­rø­ren­de nu står til­ba­ge med.

»Vi ken­der de­res smer­te. Ba­re det at ta­en­ke på, hvad de går igen­nem li­ge nu, er hårdt, så hårdt,« sag­de han.

Fa­mi­li­en er dog eni­ge om, at tra­ge­di­en ik­ke må ska­be splid. I ste­det skal den sam­le. Det for­tal­te No­he­mi Gon­za­lez’ ku­si­ne, Michelle Pa­di­l­la, un­der min­de­ce­re­mo­ni­en.

»No­he­mi var et godt ek­sem­pel for vo­res ge­ne­ra­tion. Hun sat­te et godt ek­sem­pel for folk, der kom­mer fra im­mi­grant­fora­el­dre, der prø­ver at nå den ame­ri­kan­ske drøm med at gå i sko­le, la­e­re nye ver­de­ner at ken­de, rej­se og prø­ve sig selv af mod nye ide­er, nye men­ne­sker,« sag­de hun og til­fø­je­de.

»Tra­ge­di­en i Pa­ris har få­et fryg­ten for ter­r­o­ris­me her­hjem­me til at blus­se op, men i vo­res jagt på en bed­re ver­den må vi stå sam­men i so­li­da­ri­tet. Vi er vre­de, ra­sen­de over, at vo­res ku­si­ne er død. Men an­gre­bet har kun styr­ket vo­res be­slut­ning om at hja­el­pe al­le de im­mi­gran­ter, der flyg­ter fra vold og øko­no­misk ulig­hed i Mel­le­mø­sten, Lat­i­na­me­ri­ka og over he­le ver­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.