La­cri­mio­a­ra Pop, 29, og Ci­pri­an Calciu, 32 Kam­pen for bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

Ik­ke langt fra hvor No­he­mi Gon­za­lez sad med si­ne ven­ner på La Belle Equipe, sad det ru­ma­en­ske par La­cri­mio­a­ra Pop og Ci­pri­an Calciu. Sam­men øn­ske­de de en ven til­lyk­ke med fød­sels­da­gen.

Kort tid for­in­den var 29-åri­ge La­cri­mio­a­ra Pops eget øn­ske gå­et i op­fyl­del­se. Hen­des fa­mi­lie var ble­vet gen­for­e­net i Pa­ris.

Sam­men med sin mand hav­de hun for 18 måneder si­den få­et søn­nen Ke­vin-Lucas, men fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab hav­de hun en 11-årig dat­ter, Ta­nia. Fa­de­ren var død nog­le år til­ba­ge i en bil­u­lyk­ke, og si­den hav­de Ta­nia bo­et hos La­cri­mio­a­ra Pops mor i Ru­ma­e­ni­en, mens La­cri­mio­a­ra Pop for­søg­te at stab­le et sta­bilt liv på be­ne­ne i Frank­rig, så de en dag kun­ne gen­for­e­nes.

Den drøm blev vir­ke­lig­hed for tre måneder si­den. I au­gust flyt­te­de La­cri­mio­a­ra Pop og Ci­pri­an Calciu ind i en stør­re lej­lig­hed, hvor og­så Ta­nia og bed­ste­mo­de­ren kun­ne bo med dem. Men ti­den sam­men blev kort. La­cri­mio­a­ra Pop og Ci­pri­an Calciu vend­te al­drig til­ba­ge ef­ter fød­sels­dags­mid­da­gen. Med ét blev Ke­vin-Lucas og Ta­nia, der blev pas­set af de­res bed­ste­mor i fa­mi­li­ens lej­lig­hed, fora­el­d­re­lø­se.

Si­den har ven­ner af par­ret kaempet for at hja­el­pe de to børn. Bå­de øko­no­misk, men og­så for at sik­re, at bør­ne­ne ik­ke bli­ver skilt fra hin­an­den, da Ta­nia ik­ke har fransk stats­bor­ger­skab.

La­cri­mio­a­ra Pops chef, 27-åri­ge Vir­gi­le Grün­berg, der dri­ver ca­fe­en Ca­fe des An­ges i Pa­ris, har si­den ind­ledt en ind­sam­ling til bør­ne­ne. »Vi ta­enk­te med det sam­me på bør­ne­ne,« si­ger han. Bør­ne­ne bli­ver ef­ter fora­el­dre­nes øn­ske pas­set af de­res bed­ste­mor. Men hun kan ik­ke fransk, og hun har ik­ke et job. Og der­med in­gen ind­komst, for­kla­rer Vir­gi­le Grün­berg.

Så da den fran­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­nu­el Valls be­søg­te hans café for ny­lig, over­rak­te Vir­gi­le Grün­berg ham et brev, hvori han bad re­ge­rin­gen om at gi­ve Ta­nia fransk stats­bor­ger­skab og en ga­ran­ti for, at hun ik­ke og­så vil bli­ve skilt fra sin bed­ste­mor og lil­le­bror.

»Det er vig­tigt for fa­el­les­ska­bet at stå sam­men og ind­sam­le pen­ge til at hja­el­pe i den­ne tragedie og og­så sik­re, at bør­ne­ne vok­ser op sam­men. Det var de­res fora­el­dres øn­ske, men og­så vo­res pligt at sik­re, at de får fransk stats­bor­ger­skab og den ud­dan­nel­se, de fortje­ner,« si­ger han.

Ind­til vi­de­re er lidt over en mil­li­on kro­ner sam­let ind til Ke­vin-Lucas og Ta­nia.

La­cri­mio­a­ra Pop og Ci­pri­an Calciu blev be­gra­vet i Pa­ris den 1. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.