Lo­la Puzo­u­ni­an, 17 Kam­pen for an­svar

BT - - NYHEDER -

I fi­re da­ge led­te Eric Puzo­u­ni­an ef­ter sin dat­ter. Sam­men hav­de de va­e­ret til kon­cert med Eag­les of De­ath Me­tal i Ba­ta­clan, men da tre ma­end tra­eng­te ind i sa­len med lad­te vå­ben i ha­en­der­ne og bom­ber un­der tø­jet, blev de skilt fra hin­an­den i pa­nik­ken.

I fi­re da­ge hav­de han et håb om, at hans dat­ter ik­ke var en af de dø­de. I fi­re da­ge op­søg­te han ho­spi­ta­ler i na­er­he­den. I fi­re da­ge spurg­te og spurg­te og spurg­te han hen­des ven­ner på Fa­ce­book, om de hav­de få­et et liv­s­tegn fra hen­de. Selv det mind­ste. Men in­gen hør­te no­gen­sin­de fra Lo­la Puzo­u­nain igen. Pi­gen med de ar­men­ske rød­der blev ter­r­or­nat­tens yng­ste of­fer.

Si­den har Eric Puzo­u­ni­an lan­get ud ef­ter den fran­ske stat og re­ge­ring, som han me­ner ba­e­rer an­sva­ret for, at an­gre­bet kun­ne fin­de sted og hans dat­ter mi­ste li­vet.

Da man­ge af of­re­nes fa­mi­li­er og de over­le­ven­de fra an­gre­bet valg­te at stim­le sam­men den 27. novem­ber i Pa­ris til en min­de­ce­re­mo­ni, hvor Frank­rigs pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de holdt en ta­le og la­e­ste de 130 nav­ne op, valg­te Eric Puzo­u­ni­an at bli­ve va­ek.

I et åbent brev for­kla­re­de han, at ’ned­bryd­nin­gen af po­li­tisk kom­pe­ten­ce i Frank­rig er en tragedie for lan­det’, mens han kri­ti­se­rer Frank­rigs ind­blan­ding i kon­flik­ten i Sy­ri­en og Li­by­en.

»De se­ne­ste pra­esi­den­ter har hand­let med uta­en­ke­lig sim­pel­hed, med kort­sig­te­de ud­sig­ter,« skrev han.

»Jeg me­ner, at sta­ten og dens se­ne­ste le­de­re ba­e­rer en stor del af an­sva­ret for, hvad der ske­te.«

Sam­ti­dig be­brej­der Eric Puzo­u­ni­an og­så det, han kal­der for ’fyr­re års fi­a­sko’ med at ar­bej­de mod so­ci­al de­pra­va­tion, i det han me­ner, at Frank­rig har la­det ’di­strik­ter af fortviv­lel­se’ ud­vik­le sig. Ud­vik­le sig til at bli­ve ste­der, hvor po­ten­ti­el­le at­ten­tat­ma­end kan vok­se op.

»Frank­rig er ude af stand til at le­ve­re en frem­tid for ung­dom­men, Eu­ro­pa er ude af stand til at over­kom­me det nu­va­e­ren­de li­be­ra­le død­van­de. Vo­res fol­ke­valg­te er ude af stand til at til­by­de en po­li­tisk vi­sion,« skri­ver han og slut­ter:

»Jeg er ry­stet over mit land, og jeg er knust over min dat­ters død.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.