Fran­cois-Xavi­er Pré­vost, 29 Kam­pen for ret­fa­er­dig­hed

BT - - NYHEDER -

Mens tu­sind­vis af fransk­ma­end den 27. novem­ber ha­eng­te rø­de, hvi­de og blå flag ud fra vin­du­er og op for­an de­res hjem som et tegn på støt­te på den na­tio­na­le sør­ge­dag, valg­te Em­ma­nu­el­le Pré­vost at la­de va­e­re.

Hen­des bror, Fran­cois-Xavi­er Pré­vost, hav­de gla­e­det sig til kon­cer­ten med Eag­les of De­ath Me­tal den fre­dag af­ten.

Men Em­ma­nu­el­le Pré­vost fik al­drig lov til at hø­re ham forta­el­le, om kon­cer­ten hav­de le­vet op til for­vent­nin­ger­ne.

Midt i sin sorg har hun li­ge­som Eric Puzo­u­ni­an og­så for­søgt at pla­ce­re an­sva­ret for tra­ge­di­en et sted. Og li­ge­som Eric Puzo­u­ni­an me­ner hun, at den fran­ske re­ge­ring ba­e­rer en del af an­sva­ret.

Der­for gik hun skrid­tet vi­de­re og op­for­dre­de til en boy­kot af min­de­ce­re­mo­ni­en den 27. novem­ber. På sin Fa­ce­book-si­de skrev hun hvor­for.

»I Frank­rig er det mu­ligt at ha­ve for­bin­del­ser til ter­r­or­netva­erk, dra­ge til Sy­ri­en og der­ef­ter kom­me til­ba­ge helt frit,« skrev hun med hen­vis­ning til, at fle­re af ter­r­o­ri­ster­ne den af­ten blandt an­det var fran­ske stats­bor­ge­re, der var rejst til Sy­ri­en for at ka­em­pe.

Sam­ti­dig teg­ne­de hun og­så pa­ral­lel­ler til an­gre­bet på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do og et jø­disk su­per­mar­ked i ja­nu­ar:

»In­tet blev gjort, og ti måneder se­ne­re kun­ne de sam­me ma­end be­gynd­te for­fra og den­ne gang dra­e­be ti gan­ge så man­ge men­ne­sker,« skrev hun.

»Så nej tak, hr. pra­esi­dent. Din ud­strak­te hånd, din hyl­dest (af of­re­ne, red.) vil vi ik­ke ha­ve, og du er del­vist an­svar­lig for, hvad der ske­te mod os. Det var nød­ven­digt at hand­le tid­li­ge­re. An­gre­be­ne i ja­nu­ar skul­le ha­ve va­e­ret nok,« til­fø­jer Em­ma­nu­el­le Pré­vost.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.