Ni­ck Ale­xan­der, 36 Kam­pen for frem­ti­den

BT - - NYHEDER -

I ar­me­ne på en kvin­de, han el­ske­de, mi­ste­de bri­ti­ske Ni­ck Ale­xan­der sit liv.

Mens hans stod og solg­te mer­chan­di­se for ban­det Eag­les of De­ath Me­tal, som han ar­bej­de­de for, tra­eng­te ma­end med au­to­mat­vå­ben ind i kon­cert­sa­len.

For­an sin tid­li­ge­re ka­e­re­ste He­len Wil­son faldt Ni­ck Ale­xan­der om på gul­vet.

»Hans ryg var mod mig, og jeg kun­ne ik­ke se, hvad der var sket. Jeg prø­ve­de at gi­ve ham mund-til-mund, men de (ter­r­o­ri­ster­ne, red.) var li­ge i na­er­he­den, og de vil­le sky­de, hvis no­gen sag­de no­get,« hu­sker hun.

»Plud­se­lig kun­ne han ik­ke tra­ek­ke vej­ret la­en­ge­re, og jeg holdt ham i mi­ne ar­me og sag­de til ham, at jeg el­ske­de ham. Han var mit livs ka­er­lig­hed.«

36-åri­ge Ni­ck Ale­xan­der var et af de før­ste af de 130 of­re til at bli­ve iden­ti­fi­ce­ret ef­ter ter­r­or­an­gre­bet.

At han dø­de, mens han ar­bej­de­de med det, han el­ske­de, er en trøst for hans fa­mi­lie. Sam­men med an­dre på­rø­ren­de og over­le­ven­de fra ter­r­or­an­gre­bet mød­te de den 27. novem­ber op til min­de­ce­re­mo­ni­en i Pa­ris, hvor de føl­te sig ’for evigt for­bun­det med de an­dre’, der stod i sam­me si­tu­a­tion som dem selv.

»Mod­ta­gel­sen af ka­er­lig­hed fra he­le ver­den har va­e­ret en stor trøst for os, og det gør os end­nu me­re stol­te over at ha­ve haft Ni­ck som vo­res søn. Vi vil el­ske ham og sav­ne ham for evigt,« skrev hans fora­el­dre i en ud­ta­lel­se i for­bin­del­se med min­de­ce­re­mo­ni­en.

Si­den har og­så band­med­lem­mer­ne i Eag­les of De­ath Me­tal hyl­det Ni­ck. Ik­ke blot for hans liv, men og­så for den må­de, han valg­te at gå dø­den i mø­de på.

Blø­de­n­de på gul­vet kald­te han ik­ke ef­ter hja­elp. Sag­de ik­ke et ord.

»Han for­blev stil­le og kald­te al­drig ef­ter hja­elp, ind­til han blød­te ihjel, for han vil­le ik­ke ha­ve, at an­dre og­så skul­le kom­me til ska­de,« si­ger for­san­ge­ren fra ban­det den af­ten, Jes­se Hug­hes.

Selv­om han in­drøm­mer at va­e­re li­ge så ban­ge som re­sten af ban­det, øn­sker Jes­se Hug­hes, at de skal va­e­re det før­ste band til at spil­le i Ba­ta­clan igen, når kon­cert­ste­det genåb­ner.

Ik­ke blot for Ni­ck Ale­xan­der el­ler de an­dre, der mi­ste­de li­vet un­der an­gre­bet.

»For da jeg var der, blev der stil­le et kort øje­blik,« si­ger Jes­se Hug­hes og slut­ter:

»Vo­res ven­ner tog der­til for at se ro­ck’n’roll og dø­de. Jeg vil til­ba­ge der­til og le­ve.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.