Så­dan får du skar

BT - - SUNDHED -

Ska­erm­bril­le

Al­min­de­li­ge bril­ler, kon­taktl­in­ser og la­e­se­bril­ler er ik­ke til­pas­set af­stan­den til din com­pu­ter­ska­erm på ar­bej­det. Hvis du der­for har al­der­s­syn, kan det va­e­re en god idé at an­skaf­fe dig en så­kaldt ska­erm­bril­le, hvor styr­ken er til­pas­set pra­e­cis den af­stand, du har til din ska­erm. En mul­ti­fo­kal bril­le (dvs. bril­le med fle­re styr­ker/ gli­den­de over­gang) vil i man­ge til­fa­el­de va­e­re en dår­lig løs­ning at sid­de med for­an en ska­erm, da du der­ved ri­si­ke­rer at la­ve et ’nak­kek­na­ek’ for at fan­ge den kor­rek­te styr­ke la­en­ge­re ne­de i glas­set. Du bør hel­ler ik­ke bru­ge en al­min­de­lig bril­le, da den ik­ke er til­pas­set den sa­er­li­ge syns­af­stand til ska­er­men. På den må­de kom­mer man of­te til at an­stren­ge øj­ne­ne og sid­de uhen­sigts­ma­es­sigt.

Du kan få din ar­bejds­gi­ver til at be­ta­le for bril­len, hvis du ar­bej­der me­re end to timer for­an ska­er­men. La­es me­re på Dansk Er­hvervs­op­tiks hjem­mesi­de: www.dan­sk­er­hvervs­op­tik.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.