Pt syn igen

BT - - SUNDHED - GRA­FIK: Fa­ger­heim Kil­de: Op­ti­ker Bo Lau­en­borg, da­ta fra Me­ga­fon m.fl.

Mul­ti­fo­ka­le kon­taktl­in­ser

Mul­ti­fo­ka­le bril­ler

Kom­bi­na­tion af mul­ti­fo­ka­le bril­ler og kon­taktl­in­ser

Lin­se­o­pe­ra­tion

78 pct. af de dan­ske­re, der bru­ger mul­ti­fo­ka­le kon­taktl­in­ser, an­gi­ver, at de er til­fred­se med løs­nin­gen. Lin­ser­ne er ind­ret­tet i zo­ner li­ge­som fler­styr­ke bril­ler, men for­de­len ved den­ne slags kon­taktl­in­ser er, at de - mod­sat bril­ler­ne - føl­ger dit øje i den ret­ning, du kig­ger. Det vil si­ge, at du kan la­e­se avis, kø­re bil og sur­fe på in­ter­net­tet, uden at du skal ven­de og dre­je ho­ve­d­et el­ler skif­te mel­lem kø­re- og la­e­se­bril­ler. Har man ik­ke tid­li­ge­re brugt kon­taktl­in­ser, kan det kra­e­ve en smu­le til­vaen­ning. Mul­ti­fo­ka­le lin­ser er dy­re­re end al­min­de­li­ge kon­taktl­in­ser på grund af det kom­pli­ce­re­de de­sign. 58 pct. af de dan­ske­re, der bru­ger mul­ti­fo­ka­le bril­ler, an­gi­ver, at de er til­fred­se med løs­nin­gen. Det vil si­ge en bril­le med fle­re styr­ker (gli­den­de over­gang), så du kan se på bå­de kort og lang af­stand. Ulem­pen ved den­ne ty­pe bril­le kan va­e­re, at der er en vis til­vaen­nings­pe­ri­o­de, hvor man­ge af de ting, du ube­vidst gjor­de før, plud­se­lig bli­ver no­get, du ta­en­ker over. For ek­sem­pel når du går ned ad trap­per, kan du ik­ke ba­re kig­ge ned på tri­ne­ne, for­di de nu vil sy­ne slø­re­de pga. for­skel­len i styr­ken i glas­se­ne. Bril­len kan des­u­den va­e­re en for­hin­dring i for­hold til sport.

af­ha­en­gig af, hvil­ken ty­pe glas og stel man øn­sker. Og­så bred­den af la­e­se­felt, an­ti­re­fleks­be­hand­ling og ha­erd­ning har ind­fly­del­se på, hvor man­ge pen­ge du må slip­pe. Din ev­ne til at stil­le skar­pt og fo­ku­se­re må­les i an­tal­let af Fra barns­ben har man ty­pisk 14 diop­tri­er, hvil­ket be­ty­der, at man kan stil­le skar­pt og fo­ku­se­re på al­le af­stan­de. Med al­de­ren re­du­ce­res ev­nen til at stil­le skar­pt og fo­ku­se­re, og når du bli­ver 60 år, har du kun 1 ud af 14 diop­tri­er. Det kan va­e­re en for­del at bru­ge bå­de bril­ler og kon­taktl­in­ser, da du der­ved får da­ek­ket al­le di­ne be­hov. Lin­ser­ne kan f.eks. va­e­re go­de til sport, ski­tu­re el­ler strand­fe­ri­er - mens bril­ler­ne kan va­e­re go­de til at af­la­ste ved syg­dom, den tør­re luft i et fly el­ler hvis man ba­re skal slap­pe af der­hjem­me. 100 pct. af de dan­ske­re, der bru­ger en kom­bi­na­tions­løs­ning (mul­ti­fo­ka­le bril­ler samt mul­ti­fo­ka­le kon­taktl­in­ser) an­gi­ver, at de er til­fred­se med løs­nin­gen.

Ved en ope­ra­tion for al­der­s­syn (så­kaldt RLE-be­hand­ling) får man ud­skif­tet øjets egen lin­se med en ny fler­styr­ke-lin­se, som gør, at man igen kan se godt på for­skel­li­ge af­stan­de. Den mul­ti­fo­ka­le lin­se bli­ver i øjet he­le li­vet og skal der­for ik­ke ud­skif­tes. Ope­ra­tio­nen ta­ger ca. 10 min., alt ef­ter om det er et el­ler beg­ge øj­ne, der skal ope­re­res. Kom­pli­ka­tio­ner er yderst sja­eld­ne, men der kan op­stå in­fek­tio­ner, blød­ning el­ler ha­e­vel­se på net­hin­den. Ef­ter ope­ra­tio­nen bli­ver du ty­pisk bril­le­fri, en­kel­te kan ha­ve brug for en til­la­egs­bril­le i sa­er­li­ge si­tu­a­tio­ner. Er en ty­pe lin­se, hvor man bru­ger det ene øje til at se langt, og det an­det til at la­e­se med. Man­ge sy­nes, at det kan va­e­re ube­ha­ge­ligt og sva­ert at vaen­ne sig til, mens an­dre godt kan to­le­re­re det. I lø­bet af de se­ne­ste fi­re-fem år er det der­for ble­vet me­re nor­malt at an­ven­de mul­ti­fo­ka­le lin­ser, der har fle­re styr­ker i beg­ge øj­ne. Mo­no-vi­sion lin­ser­ne er en bil­li­ge­re løs­ning end de mul­ti­fo­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.