Ste­ve Jobs i flygt­nin­ge­lejr

BT - - NYHEDER -

BUD­SKAB I den ene hånd ba­e­rer han en sort pla­sti­cpo­se, i den an­den en ori­gi­nal Ap­ple-com­pu­ter. Den bri­ti­ske graf­fi­ti­kunst­ner Bank­sy har po­rtra­et­te­ret den be­røm­te og nu af­dø­de Ap­ple-grund­la­eg­ger Ste­ve Jobs på en va­eg ved den be­ryg­te­de flygt­nin­ge­lejr, og­så kendt som ’Jung­len’, ved den fran­ske hav­ne­by Ca­lais.

Po­sen sym­bo­li­se­rer hans bag­grund – at Ste­ve Jobs var søn af en sy­risk mi­grant, der tog til USA ef­ter An­den Ver­denskrig – mens com­pu­te­ren sym­bo­li­se­rer det, han skab­te i det land, der tog imod hans far.

»Vi bli­ver of­te ledt til at tro, at mi­gra­tion dra­e­ner et lands res­sour­cer, « si­ger Bank­sy iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an, og han på­pe­ger, at Ap­ple er en af ver­dens mest pro­fi­tab­le virk­som­he­der. »Fir­ma­et ek­si­ste­rer kun, for­di de lod en ung mand fra Homs (en by i Sy­ri­en, red.) kom­me ind,« po­in­te­r­er Bank­sy. Ste­ve Jobs dø­de i 2011 af kra­eft i bugs­pyt­kir­t­len. Kost­ba­re va­er­ker Ved Ca­lais bor man­ge hund­re­de flygt­nin­ge i telte, mens de igen og igen for­sø­ger at hop­pe om bord på last­bi­ler, så de via Eu­ro­tun­ne­len un­der den Den En­gel­ske Ka­nal kan kom­me til Stor­bri­tan­ni­en.

Bank­sy, der er kendt for si­ne po­li­tisk mo­ti­ve­re­de kunstva­er­ker, har ma­let en ra­ek­ke va­er­ker som en re­ak­tion på den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­kri­se. Hans va­eg­ma­le­ri­er er fle­re gan­ge ble­vet skå­ret ud af de mu­re, de blev ma­let på, for at bli­ve solgt vi­de­re for svim­len­de mil­li­onbe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.