’Nu går jeg me­re til den’

BT - - NYHEDER -

den her gang. Jeg skul­le li­ge­som og­så fin­de min egen rol­le i det her, for det er jo voks­ne men­ne­sker. På den ene si­de skal jeg pas­se på, at jeg ik­ke kom­mer til at vir­ke for mor­ag­tig over for land­ma­en­de­ne, men omvendt set er jeg jo og­så nødt til at vi­se, hvad jeg fø­ler. Og det er jo min drøm, at de fin­der en ka­e­re­ste,« for­kla­rer hun. Vil ba­re hja­el­pe Bag ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ er et me­get lil­le tv-hold, der be­står af en til­ret­tela­eg­ger, to ka­me­ra­ma­end, en lyd­mand og va­ert Lene Bei­er.

»Når man er et lil­le tv­hold, knyt­ter man sig der­for me­get til de med­vir­ken­de i pro­gram­met,« forta­el­ler Lene Bei­er og vur­de­rer sam­ti­dig, at hen­des ta­et­te re­la­tion til de med­vir­ken­de helt sik­kert har spil­let ind på hen­des en­ga­ge­ment i land­ma­en­de­nes si­tu­a­tion.

»I lø­bet af så­dan en sa­e­son kom­mer jeg rig­tig ta­et på land­ma­en­de­ne, som ik­ke er så vant til at ta­le om fø­lel­ser. Og når man kom­mer ta­et på dem, har jeg det så­dan, at jeg ger­ne vil gø­re rig­tig me­get for at hja­el­pe dem med at få en ka­e­re­ste.

Det er virkelig no­get, de øn­sker. Så der­for vil jeg helst ik­ke ha­ve, at de jok­ker i spi­na­ten,« si­ger hun.

’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ har end­nu en gang vist sig at va­e­re en ka­em­pe se­er­mag­net med over 600.000 ugent­li­ge se­e­re. Der­for har TV2 nu be­slut­tet at kø­re en sa­e­son tre af det po­pu­la­e­re dat­ing­pro­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.