VI­DEN­SKAB.DK Øj­ne er vold­somt ener­gi­kra­e­ven­de

BT - - NYHEDER -

Evo­lu­tio­nen har gi­vet os de or­ga­ner, vi be­hø­ver. Men hvis ener­gi­en og na­e­rin­gen er knap, kan evo­lu­tio­nen og­så fra­sor­te­re or­ga­ner, som ik­ke er nød­ven­di­ge. Og et godt syn kan fak­tisk ko­ste 15 pro­cent af en or­ga­nis­mes to­ta­le ener­gi­for­brug, forta­el­ler for­ske­re fra Lunds Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die. For­sker­ne un­der­søg­te to va­ri­an­ter af den sam­me fi­skeart, hvoraf den ene le­ver i mør­ke grot­ter og har mi­stet øj­ne­ne igen­nem evo­lu­tio­nen.

»I lø­bet af evo­lu­tio­nen har den ene va­ri­ant mi­stet øj­ne­ne, hvil­ket uden tvivl skyl­des den sto­re ma­eng­de ener­gi, der bru­ges for at kun­ne se,« forta­el­ler ph.d. Da­mi­an Mor­an fra Lunds Uni­ver­si­tet.

I mod­sa­et­ning til for­sker­ne bag stu­di­et, er for­sker Pet­ter Bøck­mann fra Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um i Nor­ge ik­ke over­ra­sket over, at sy­net kra­e­ver så me­get ener­gi.

»Vi ved jo, at or­ga­ner, som ik­ke bru­ges, bli­ver sor­te­ret fra gen­nem evo­lu­tion. Ty­pisk for­kla­res det­te med til­fa­el­di­ge muta­tio­ner, men i det­te til­fa­el­de er det ty­de­ligt, at der har va­e­ret ge­vinst ved at sor­te­re et or­gan fra. Det er me­re end ba­re ak­tiv selek­tion,« si­ger Pet­ter Bøck­mann.

Un­der­sø­gel­ser­ne af fi­ske­ne gik blandt an­det ud på at må­le syns­or­ga­ner­nes stør­rel­se og oxy­gen­be­hov i re­la­tion til re­sten af fi­skens krop.

Vil­de Gu­i­nea-chim­pan­ser, der stja­e­ler pal­me­vin fra men­ne­ske­skab­te plan­ta­ger i Vestafri­ka, for­mår i na­e­sten al­le til­fa­el­de at stop­pe, før de bli­ver dår­li­ge af det, vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning.

Ef­ter en upro­ble­ma­tisk op­sen­del­se har den eu­ro­pa­ei­ske rum­son­de LISA Pat­h­fin­der ta­get 4 kg guld og plat­in med sig ud i ver­dens­rum­met. Rum­son­den skal le­de ef­ter tyng­debøl­ger i sol­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.