Din hjer­ne­ak­ti­vi­tet er ene­stå­en­de

BT - - NYHEDER -

Men­ne­skers hjer­ne­ak­ti­vi­tet er fuld­sta­en­dig ene­stå­en­de fra per­son til per­son, forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Ya­le Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. For­sker­ne kun­ne med 99 pro­cent nøj­ag­tig­hed gen­ken­de en­kelt­per­so­ner, selv­om de kun så på en pro­fil af hjer­nens cel­le­for­bin­del­ser. De fandt og­så ud af, at hjer­ner­ne hav­de stor ten­dens til at lig­ne sig selv, uan­set hvad for­søgs­per­so­ner­ne fo­re­tog sig. Bil­le­der­ne af en hjer­ne, der ud­før­te to for­skel­li­ge op­ga­ver, var me­re ens end bil­le­der af to for­skel­li­ge hjer­ner, der ud­før­te den sam­me op­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.