Jens-Pe­ter

BON­DE

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord Hvad er di­ne tre ynd­lings­film? Hvad var grun­den til Danmarks nej til af­skaf­fel­se af rets­for­be­hol­det? Hvad har va­e­ret din største tri­umf i din kamp mod EU? Nog­le me­ner, EU for­svin­der i lø­bet af de na­e­ste fem år. Hvad me­ner du? Hav­de du for­ud­set pro­ble­mer­ne med EUs mang­len­de yd­re gra­en­ser? Hvad me­ner du er dan­sker­nes styr­ke?

For­hen­va­e­ren­de med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet og for­fat­ter – 67 år

Flit­tig, for­ud­se­en­de, nøg­tern, ae­r­lig og ven med mi­ne mod­stan­de­re. Pel­le Ero­bre­ren, Hvid­sten­Grup­pen og Ca­ba­ret med Liza Min­nel­li. Den ua­er­li­ge ja-kampag­ne for og imod po­li­ti­et, selv om al­le par­ti­er gik ind for at fort­sa­et­te i Eu­ro­pol uden over­la­del­se af ube­gra­en­set su­ve­ra­e­ni­tet. En lang ra­ek­ke re­for­mer med åben­hed, na­er­hed og de­mo­kra­ti, for­svar for rent drik­ke­vand og an­dre mil­jø­sej­re. EU skal be­gra­en­se de­tail-re­gu­le­ring og få de sto­re, gra­en­se­over­skri­den­de op­ga­ver til at vir­ke. Her er jeg helt enig med kom­mis­sio­nens nu­va­e­ren­de le­del­se. Men jeg er ik­ke sik­ker på, det lyk­kes. Ja, og jeg har tid­ligt fo­re­slå­et, hvad der bur­de gø­res med at åb­ne for de fat­ti­ge lan­des va­rer, i ste­det for at skul­le åb­ne for alt for man­ge fat­ti­ge per­so­ner. Dan­sker­ne har la­ert at gen­nem­skue mag­tens på­stan­de. De man­ge fol­ke­af­stem­nin­ger har gi­vet vi­den og selv­til­lid. Det sto­re fler­tal vil ger­ne bli­ve i EU, men og­så ha­ve det for­bed­ret, som jeg selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.