D

BT - - SØNDAG -

et røg­fyld­te lo­ka­le er fyldt med ga­e­ster – og ju­le­py­nt. Me­lo­di Grand Prix-san­ge og an­dre syng-med-me­lo­di­er ly­der fra duo­en på den lil­le sce­ne ved dø­ren. Ik­ke helt over­ra­sken­de er Bir­t­he Kja­ers ’Vi ma­ler by­en rød’ på sa­et­lis­ten. Stem­nin­gen er høj i Cen­tral­hjør­net. Som den som re­gel er tors­dag og søn­dag af­ten, hvor der er un­der­hold­ning i lo­ka­let, som hu­ser det 99 år gam­le kø­ben­havn­ske va­erts­hus. Of­te le­ve­ret af dragque­ens. Fle­re gan­ge i af­te­nens løb mod­ta­ger mu­si­ker og san­ge­r­in­de en hil­sen fra en af ga­ester­ne i lo­ka­let – det sam­me hver gang: en Fer­net Bran­ca til da­men og Co­la Zero til her­ren bag key­bo­ar­det.

En sta­er­kt be­ru­set mand­lig ga­est for­sø­ger at im­po­ne­re san­ge­r­in­den med ‘no­get han har i lom­men’. En gam­mel, gam­mel jo­ke, op­rin­de­lig le­ve­ret af et af un­der­hold­nings­ver­de­nens man­ge bøs­sei­ko­ner, Mae West.

San­ge­r­in­den til­by­der man­den et kon­dom. En an­den tra­di­tion på ste­det.

Ovenover ga­ester­ne ha­en­ger for me­re end 50.000 kr. juleudsmyk­ning. Nog­le vil kal­de det kitsch, an­dre smag­løst, men for de fle­ste af de fa­ste ga­e­ster er det blåt-gyld­ne or­gie af kug­ler, stjer­ner og no­der i lof­tet ulø­se­ligt for­bun­det med Cen­tral­hjør­net. Ga­e­ster kom­mer helt fra Oslo til Kø­ben­havn for at se juleudsmyk­nin­gen, in­den de i dob­belt for­stand sej­ler til­ba­ge til Oslo.

Det sam­me er til­fa­el­det, når der er på­ske­py­n­tet i lo­ka­let.

Bog­hol­der og di­va

Mu­sik­ken i det tran­ge lo­ka­le på hjør­net af Kat­tes­un­det og La­ven­del­stra­e­de le­ve­res af Cen­tral­hjør­nets ejer Tor­ben Ras­mus­sen og san­ge­r­in­den Ti­ne Schli­ch­ting.

Hun ar­bej­der til dag­lig som bog­hol­der i sit og hen­des mands re­vi­sions­fir­ma. Om af­te­nen ik­la­e­der hun sig kjo­le og ac­ces­so­ri­es og st­rør lidt

ud over det fest­stem­te pu­bli­kum. Ik­ke at ret man­ge i det mand­li­ge pu­bli­kum har trang til at be­fam­le Ti­ne. Og dog.

»Har du set hen­des røv? Det er jo li­ge til at bli­ve he­te­ro-bør­ge af. Selv­om man er bøs­se, kan man jo godt ha­ve sans for kvin­de­lig skøn­hed.«

Or­de­ne kom­mer fra Pal­le Ni­el­sen med et stil­le grin.

Først var det en hø­ker­bu­tik

BT er på Cen­tral­hjør­net i an­led­ning af Per Wen­ni­cks do­ku­men­tar ’Pal­le, Bent og bøs­se­ba­ren’, der bli­ver vist i af­ten kl. 20 på DR1.

Her mø­der se­er­ne Pal­le Ni­el­sen, 84, og ven­nen Bent Ude, 82, der beg­ge for før­ste gang sat­te de­res ben på Cen­tral­hjør­net i be­gyn­del­sen af 50er­ne.

Den­gang som helt un­ge, sø­gen­de ho­mo­seksu­el­le, der mang­le­de et sted at mø­des med li­ge­sin­de­de. I dag er de hin­an­dens bed­ste ven­ner, hin­an­dens ’fa­mi­lie’.

»Cen­tral­hjør­net kal­des ver­dens før­ste bøs­se­va­erts­hus, og den ti­tel ta­ger vi ger­ne til os. Det er nok mest et de­fi­ni­tions­spørgs­mål. For hvor­når er man et bøs­se­va­erts­hus. Men der var na­ep­pe man­ge an­dre bøs­se­va­erts­hu­se i ver­den, før Cen­tral­hjør­net blev det,« si­ger Tor­ben Ras­mus­sen.

Fak­tum er, at byg­nin­gen, der hu­ser Cen­tral­hjør­net, blev op­ført i 1802. De før­ste man­ge år rum­me­de lo­ka­ler­ne i stu­en en hø­ker­bu­tik. Alt­så en køb­mand – el­ler da­ti­dens 7-Ele­ven. I 1917 åb­ne­de der i ste­det et va­erts­hus i lo­ka­ler­ne. Al­le­re­de fra be­gyn­del­sen til­trak ste­det ’mista­en­ke­ligt man­ge ma­end’, som Ras­mus­sen si­ger.

Ind­til 1933 var ho­mo­seksu­a­li­tet ulov­ligt i Dan­mark. Men der skul­le gå 22 år, før en ny ejer tog sprin­get og ud­na­evn­te ste­det til et of­fi­ci­elt bøs­se­va­erts­hus.

Mo­de­ska­be­re holdt hof

I de da­ge ek­si­ste­re­de der en lil­le hånd­fuld kend­te bøs­se­ste­der i det kø­ben­havn­ske mi­ne­felt. Man­da­lay – ‘Man­de­lir’ i fol­kemun­de – Co­sy Bar, Apol­lo Bar, som og­så til­trak les­bi­ske, Igels Bar, se­ne­re Ma­sken.

»Den­gang var Co­sy Bar et for­nemt sted med hvi­de du­ge og et køk­ken. ’De tre b’er’ i dansk mo­de (mo­de­ska­ber­ne – som man sag­de den­gang i 50er­ne – Hol­ger Blom, Pe­ter Birck og Uf­fe Bry­de­gaard, red.) holdt hof i mørkt tøj og slips. Cen­tral­hjør­net var sna­re­re et hyg­ge­sted. Der kom al­le mu­li­ge slags men­ne­sker, al­le al-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.