Kal­der min ko­ne for al­ko­ho­li­ker

BT - - SØNDAG -

Min svo­ger har i en sms skre­vet til sin sø­ster, at hun er al­ko­ho­li­ker, hvil­ket hun ik­ke er. Jeg er gift med hen­de, og hvis hun var det, vil­le jeg straks gri­be ind. Det er nu kom­met så langt, at hen­des søn ik­ke kom­mer hos os me­re, da jeg har gi­vet hen­des søn en ski­de­bal­le. Jeg be­hø­ver ik­ke si­ge at vi ik­ke ser min svo­ger me­re pga. det, da min ko­ne ik­ke fik no­gen op­bak­ning af ham el­ler sin søn. Vi har gi­vet søn­nen op­bak­ning da han gik ned med stress. Vi har gjort, at han ik­ke har en stu­di­e­ga­eld, og hjul­pet ham på man­ge må­der - be­talt tand­la­e­ge­reg­nin­ger for hans for­lo­ve­de osv. Gi­vet en bar­ne­vogn til dem. Der­i­mod er hen­des bror nu be­gyndt at va­e­re der for hen­des søn, som han al­drig har va­e­ret der før. Det skal si­ges, at vi godt ved at det er bro­de­rens ko­ne, der har støbt kug­ler­ne. Hen­des far dø­de i en tid­lig al­der af al­ko­hol. Min ko­ne har va­e­ret gå­et ned med stress og har va­e­ret ved at gå ned psy­kisk pga. af det. Vi har ik­ke set svo­ger og søn i et år nu. Hvad skal vi gø­re? Der fin­des ik­ke no­get va­er­re end ska­er­myds­ler i fa­mi­li­en, og jeg kan godt for­stå, at det går din ko­ne på. Jeg kan og­så godt for­stå, I er gå­et i de­fen­si­ven. Det gør man, når man bli­ver sår­et. Men in­di­mel­lem kan det va­e­re sundt at prø­ve at ven­de si­tu­a­tio­nen og kig­ge in­dad. F.eks. kun­ne det va­e­re en idé at kig­ge på, hvor­for din ko­nes bror skri­ver så­dan en sms. Var det i af­fekt? Har han be­ma­er­ket en aen­dring i din ko­nes ad­fa­erds­møn­ster? Er der no­get, der kan va­e­re kom­met til at på­vir­ke din svo­gers be­døm­mel­se af sin sø­ster? Alt­så har I f.eks. i en pe­ri­o­de nydt en fla­ske vin til ma­den dag­ligt el­ler er gå­et sa­er­ligt me­get ud el­ler…? At din svo­gers svi­ger­far dø­de af al­ko­hol­mis­brug…ja, det på­vir­ker nok din svo­gers ko­ne ret me­get. Det er vel egent­lig for­stå­e­ligt. Må­ske er det der, I skal ta­ge en snak. Få talt ud. Din svo­ger vil til hver en tid for­sva­re sin ko­ne, og det skal han og­så. Der­for skal I må­ske ven­de an­gre­bet til at bli­ve til en kon­struk­tiv snak. Og man må ger­ne rå­be højt og få sagt nog­le (u)sand­he­der i så­dan en ord­veks­ling. Vel er det ube­ha­ge­ligt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.