Val­fart til Tys­kland An­tal­let

BT - - REJSER -

SYD FOR GRA­EN­SEN Dan­sker­nes in­ter­es­se for at be­sø­ge vo­res sto­re syd­li­ge na­bo­land er i støt stig­ning. Sid­ste år steg an­tal­let af dan­ske over­nat­nin­ger i Tys­kland med 5,9 pro­cent, og det brag­te for før­ste gang no­gen­sin­de an­tal­let af over­nat­nin­ger over de tre mio. – 3,14 mio. for at va­e­re helt nøj­ag­tig. Der­ved stop­per stig­nin­gen dog ik­ke. Iføl­ge Bo Schou Laurid­sen, der er turist­chef for Tys­kland i Dan­mark, var der med ud­gan­gen af sep­tem­ber en stig­ning på 4,9 pro­cent i for­hold til sep­tem­ber sid­ste år.

»Så me­get skal gå galt, hvis ik­ke vi kan no­te­re yder­li­ge­re en mar­kant frem­gang i år,« si­ger Bo Schou Laurid­sen. Det ty­ske turist­kon­tor sat­ser på en fort­sat frem­gang i de kom­men­de år, og det na­e­ste sto­re mål er at run­de fi­re mio. over­nat­nin­ger se­ne­st i år 2020.

Må­ske er man al­le­re­de ta­et på de fi­re mio. i dag. Den of­fi­ci­el­le sta­ti­stik med­ta­ger nem­lig kun over­nat­nin­ger på ste­der, der har over ni sen­ge­plad­ser, så op­hold på små pen­sio­ner ind­går så­le­des ik­ke i op­gø­rel­sen. Tys­kland er tren­dy Men hvad er så år­sa­gen til dan­sker­nes øge­de lyst til at be­sø­ge Tys­kland?

Iføl­ge Bo Schou Laurid­sen skyl­des det fle­re ting. Dels er Berlin et gi­gan­tisk loko­mo­tiv, der til­tra­ek­ker man­ge ga­e­ster, og dels er Tys­kland at­ter ble­vet »in« i bre­de kred­se.

»Tid­li­ge­re stød­te man of­te på for­dom­men om, at Tys­kland pri­ma­ert var et rej­se­mål for pen­sio­ni­ster. Men i dag er Tys­kland an­der­le­des po­pu­la­er i al­le al­der­s­klas­ser,« si­ger turist­che­fen.Han pe­ger på Ham­borg og Harzen som ste­der, der virkelig op­le­ver en øget in­ter­es­se fra dan­ske rej­sen­des si­de i dis­se år. Go­de gam­le Harzen er så­le­des ble­vet sa­er­de­les tren­dy.

I 2016 vil de ty­ske turist­kon­to­rer rundt om i ver­den lan­ce­re en kampag­ne med fo­kus på lan­dets man­ge na­tur­ma­es­si­ge til­bud.

»Tys­kland har en me­get va­ri­e­ret na­tur, og spe­ci­elt for dan­ske­re vir­ker de man­ge bjerg­om­rå­der til­tra­ek­ken­de. Fle­re ste­der er der la­vet nye at­trak­tio­ner som for ek­sem­pel van­drin­ger i tra­e­top­pe­ne blandt sko­vens tra­e­er,« forta­el­ler Bo Schou Laurid­sen. Bil­li­ge pri­ser Det er ik­ke kun på turist­kon­to­ret, at man ma­er­ker dan­sker­nes øge­de in­ter­es­se for at rej­se til Tys­kland. Vi­tus Rej­ser er et af de dan­ske rej­se­bu­reau­er, der sen­der flest dan­ske­re til Tys­kland, og ale­ne i år har de solgt 10 pct. fle­re rej­ser til Tys­kland end sid­ste år.

Di­rek­tør Heidi Maak fra Vi­tus Rej­ser pe­ger på pri­ser­ne som en af de af­gø­ren­de fak­to­rer i den for­bin­del­se.

»Mad, drik­ke og stort set alt an­det er bil­li­ge­re i Tys­kland end i Dan­mark. Sam­ti­dig fun­ge­rer tin­ge­ne i Tys­kland, og vo­res ga­e­ster fø­ler sig me­get tryg­ge der. Man­ge har og­så fun­det ud af, at tysk mad er me­get me­re end sch­nitz­ler, pøl­ser og sau­er­kraut,« si­ger Heidi Maak.

Hun kan nik­ke gen­ken­den­de til, at vo­res na­bo­land er ble­vet me­re tren­dy blandt yn­gre men­ne­sker i de se­ne­re år end tid­li­ge­re.

Det er dog sta­dig på klas­si­ske rej­se­mål som Mo­sel, Rhin­en og Harzen, at Vi­tus Rej­ser sa­el­ger flest rej­ser til Tys­kland.

Og så må vi ik­ke glem­me ju­le­mar­ke­der­ne i de ty­ske by­er, der i dis­se da­ge som altid til­tra­ek­ker ti­tu­sind­vis af dan­ske ga­e­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.