Dan­ske­re Lon­dons ken­dis­køk­ken

BT - - REJSER -

GUIDE DEN VEL­GØ­REN­DE Hvad: Wa­ha­ca Covent Gar­den Hvor: 66 Chan­dos Pla­ce Se: wa­ha­ca.co.uk For 10 år si­den vandt Tho­ma­si­na Mi­ers den bri­ti­ske ud­ga­ve af tv­kon­kur­ren­cen Ma­ster­chef. Si­den har hun åb­net ik­ke min­dre end 21 re­stau­ran­ter, hvor de 17 lig­ger i Lon­don. Den før­ste i ka­e­den var ’Wa­ha­ca Covent Gar­den’.

Det er mad med samvit­tig­hed. Fo­kus er på ba­e­re­dyg­tig me­xi­cansk ga­demad, og ca. 1 kr. for hver ret bli­ver do­ne­ret til vel­gø­ren­hed. Der­u­d­over er in­gre­di­en­ser­ne så vidt mu­ligt lo­ka­le. Her er små ta­co-hap­se­re med ek­stremt mørt lang­tids­stegt svi­ne­kød el­ler storma­et­ten­de me­xi­kan­ske klas­si­ke­re som bur­ri­tos og en­chila­das.

Der er knald på for­mer­ne og far­ver­ne på va­eg­ge­ne i Mi­ers før­ste re­stau­rant, hvor kun­sten er mo­der­ne for­tolk­nin­ger af klas­sisk me­xi­cansk kunst. Her er og­så knald på ly­den i det sto­re ka­el­der­lo­ka­le, hvor snak og lat­ter bli­ver kry­dret med støj fra det åb­ne køk­ken.

Den ny­e­ste til­fø­jel­se til Mi­ers ka­e­de af re­stau­ran­ter er to food­trucks, der ta­ger det me­xi­can­ske ga­de­køk­ken ud i Lon­dons ga­der, samt et test­køk­ken i en spe­ci­al­byg­get con­tai­ner-re­stau­rant ved Them­sen. Her la­der Tho­ma­si­na Mi­ers kun­der­ne af­prø­ve ret­ter, in­den de kom­mer på me­nu­kor­tet i re­sten af ’Wa­ha­ca’ka­e­den. DEN AF­SLAP­PE­DE Hvad: ’Gran­ger & Co.’ Hvor: 175 West­bour­ne Grove Se: gran­ge­randco.com »Du er kom­met på et godt tids­punkt. Her er ik­ke så travlt,« si­ger tje­ne­ren, og jeg kig­ger mig skep­tisk om­kring i en prop­pet re­stau­rant. Klok­ken er 10 en helt al­min­de­lig man­dag for­mid­dag, og al­le sto­le er op­ta­get på ’Gran­ger & Co.’ i Not­ting Hill. Men her er in­gen kø uden for dø­ren, og der­for ik­ke travlt.

Ste­det er umå­de­ligt po­pu­la­er til mor­gen­mad. Helt for­stå­re­ligt, for stilen er af­slap­pet, pra­e­cis som stem­nin­gen i den au­stralsk-fød­te koks tv-pro­gram­mer. Net­op re­stau­ran­ten i Not­ting Hill i Lon­don var om­drej­nings­punk­tet i en af hans ind­til vi­de­re fem tv-se­ri­er, ’Bill’s køk­ken’ fra 2013.

Me­nu­en er en­kel. På mor­gen­mads­me­nu­en er f.eks. no­get så sim­pelt som en avo­ca­do­mad - ri­stet brød med avo­ka­do og frisk ko­ri­an­der ser­ve­ret med el­ler uden po­che­ret aeg til.

I alt har Gran­ger i dag tre re­stau­ran­ter i Lon­don, og fle­re i Syd­ney, Ho­no­lu­lu, Tokyo og Seoul. DEN DREN­GE­DE Hvad: Ja­mie Oli­ver’s Di­ner Hvor: 23a Shaf­tes­bury Ave­nue Se: ja­mie­o­li­ver­s­di­ner.com Ja­mie Oli­vers før­ste re­stau­rant i Lon­don, kon­ceptre­stau­ran­ten ’Fif­te­en’, der åb­ne­de i 2002, var kul­mi­na­tio­nen på en tv-re­a­li­ty-se­rie af sam­me navn, der hand­le­de om, hvor­dan Ja­mie Oli­ver ud­valg­te 15 un­ge, der hav­de det sva­ert i li­vet, og for­vand­le­de dem til su­per-kok­ke.

Hvor ’Fif­te­en’ lig­ger langt uden for de nor­ma­le turi­st­ru­ter, lig­ger hans ny­e­ste kon­ceptre­stau­rant – pop upre­stau­ran­ten ’Ja­mie Oli­ver’s Di­ner’ – få skridt fra Pi­ca­di­l­ly Circus’ kaos af me­ter­hø­je blin­ken­de re­k­la­mer og myl­dren­de men­ne­ske­hav, der va­el­ter op fra un­der­grun­den og ind i bu­tik­ker­ne. Egent­lig skul­le pop-up di­ne­ren blot va­e­re en mid­ler­ti­dig re­stau­rant, men den har ind­til vi­de­re ek­si­ste­ret i me­re end to år. Og med et kon­stant flow af ga­e­ster er der vel end­nu ik­ke no­gen grund til at luk­ke re­stau­ran­ten fo­re­lø­big.

Me­nu­en er klas­sisk ame­ri­kansk med bur­ger og frit­ter, men op­fri­sket en smu­le i Ja­mie Oli­vers ha­en­der. DEN RAPKAEFTEDE Hvad: Uni­on Stre­et Ca­fe Hvor: 47-51 Gre­at Suf­folk Stre­et Se: gor­don­ramsay­re­stau­rants.com De se­ne­ste år har Gor­don Ramsay haft travlt med at dyr­ke sin suc­ces i USA, hvor han har åb­net re­stau­ran­ter i bå­de Las Ve­gas og Los An­ge­les i år. Hans ny­e­ste re­stau­rant i Lon­don har der­for ef­ter­hån­den et par år på ba­gen. I 2013 fik Ramsay en us­a­ed­van­lig for­ret­nings­part­ner, da han gik sam­men med fod­bold­stjer­nen David Beck­ham om at åb­ne re­stau­ran­ten ’Uni­on Stre­et Ca­fe’ i Lon­don. Den før­ste re­stau­rant-in­ve­ste­ring for David Beck­ham, men langt fra den før­ste for Ramsay, der ejer utal­li­ge spi­se­ste­der ver­den over. Bå­de med og uden Mi­che­lin-stjer­ner.

Da de to her­rer åb­ne­de for book­ing, fik de 2.500 be­stil­lin­ger på den før­ste dag. Si­den er der ble­vet min­dre travlt. I sa­er ved frokost­tid er det sja­el­dent nød­ven­digt at boo­ke bord i for­vej­en.

En la­ek­ker de­tal­je er vin­kor­tet, der på de før­ste sider er ind­delt ef­ter smag frem for nav­ne på vi­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.