Pi­steland

BT - - REJSER -

re sig om at ar­bej­de med tek­nik­ken og op­le­ve, hvor­dan man iblan­det en barn­lig gla­e­de fak­tisk bli­ver bed­re og bed­re for hver ned­fart. På grund af gu­i­dens per­fek­te zig og zag hu­sker man plud­se­lig va­egt­for­de­lin­gen, ba­lan­cen og alt det som in­struk­tø­rer har ar­bej­det ind i én år ef­ter år, men som man har en ten­dens til at glem­me. Det he­le går op i en hø­je­re en­hed, mens smilet ba­re bli­ver bre­de­re, og man min­der sig selv om, at lyk­ken er en­kel. Pi­ster af høj kva­li­tet Piste­vis­ning kan ha­ve man­ge for­mer. Man kan be­nyt­te sig af de dan­ske rej­se­gu­i­des, som rej­sesel­ska­ber­ne stil­ler til rå­dig­hed. Ud­for­drin­gen er of­te, at hol­de­ne og ni­veau­for­skel­le­ne er så sto­re, at det, man har mest af, er ven­te­tid. Men her er vi op­pe i en an­den liga, og for­de­len ved at va­e­re få skilø­be­re på sam­me ni­veau gør, at man får man­ge ki­lo­me­ter un­der ski­e­ne på gan­ske få timer.

Vi får fuldt ud­byt­te af Do­lo­mit­ter­sa­er­ken­det: De bre­de og frem­ra­gen­de pra­e­pa­re­re­de pi­ster. Knir­ken­de, sprød og ja­evn lig­ger sne­en un­der ski­e­ne og ind­by­der til, at mo­det får et ek­stra nøk. Det er en kva­li­tet, man kan sto­le på, så vi car­ver, til vi na­e­sten lig­ger van­dret i svin­ge­ne, når vi kø­rer på fla­de ski, rul­ler op på kan­ten og la­der ski­e­ne ar­bej­de, mens vi ny­der dre­jet.

In­den frokost har vi kørt knap 60 ki­lo­me­ter på en tur, hvor Col Rai­ser, Mar­mola­da-glet­che­ren og halv­de­len af den le­gan­da­ri­ske dags­tur rundt om Sel­la Ron­da mas­si­vet bli­ver til­ba­gelagt. Ale­ne på wor­ld cup-pi­ste Ef­ter froko­sten på Ri­fu­gio Co­mi­ci, vel en af Eu­ro­pas hø­jest be­lig­gen­de fi­ske­re­stau­ran­ter i 2.154 me­ters høj­de, ven­ter den le­gen­da­ri­ske Sas­slo­ng pi­ste kendt fra wor­ld-cup-lø­be­ne hvert år i de­cem­ber. I de­cem­ber 2014 fulg­te 170 mil­li­o­ner se­e­re ver­den over med i styrt­løb og su­per-G-op­gø­ret på pi­sten, men den­ne for­mid­dag har vi den 3,4 ki­lo­me­ter lange pi­ste med et høj­de­fald på 839 me­ter så godt som for os selv, og vi ta­ger den igen, igen og så en sid­ste gang, blot for­di vi kan - og for­di vi med gu­i­den er som hunde, og han som ha­ren: I jagt ef­ter hin­an­den, men med over­blik, over­skud og he­le ti­den med stor af­stand til de an­dre på pi­sten, så vo­res leg ik­ke bli­ver far­lig for an­dre.

Man kan sag­tens fin­de rundt om Sel­la Ron­da el­ler re­sten af det enor­me piste­o­m­rå­de på egen hånd, men ef­ter at ha­ve kryd­set gen­nem tre ita­li­en­ske provin­ser, sid­det i et utal af lif­te uden at va­el­ge for­kert og kom­me på om­ve­je en ene­ste gang, føl­tes det helt rigtigt at bli­ve vist rundt. Det gi­ver over­blik og over­skud. Og frem for alt min­der det os om, hvor­for vi står på ski: For­di det er sjovt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.