Uk­ke­ste ste­der

BT - - REJSER -

De­le af Al­gar­ve-ky­sten i det syd­li­ge Portu­gal er pra­e­get af dej­li­ge stran­de samt en ra­ek­ke forun­der­li­ge grot­ter, hvoraf fle­re kun kan nås i båd. Den må­ske flot­te­ste af dem al­le er Be­nagil-grot­ten. Kom­bi­na­tio­nen af det grøn­ne vand, de grå­gyld­ne klip­pe­va­eg­ge samt den blå him­mel i hul­let øverst i grot­ten gør et be­søg til no­get gan­ske sa­er­ligt.

Island er spa­ek­ket med vulka­ner og gletsje­re, men få er så kend­te som Sna­e­fell­sjökull. Ju­les Ver­ne lod i sin tid sin ver­dens­be­røm­te ro­man ’Rej­sen til jor­dens in­dre’ be­gyn­de net­op her. Sna­e­fell­sjökull er et 1.446 me­ter højt bjerg helt mod vest i Island på Sna­e­fells­nes-halvø­en. Bjer­gets øver­ste del med is, hu­ler og vulkan­ske land­ska­ber er unikt, og her er der blandt an­det op­ta­get sce­ner til fil­men ’Bat­man Be­gins’.

En af de mest forun­der­li­ge by­er på den­ne jord er nor­di­ta­li­en­ske Ve­ne­dig. Ka­nal­by­en har ik­ke sit li­ge, og det er en fan­ta­stisk op­le­vel­se bå­de at gå og sej­le rundt her. De klas­si­ske gam­le byg­nin­ger sam­men­holdt med bro­er­ne, ka­na­ler­ne og de man­ge min­dre far­tø­jer ska­ber en ene­stå­en­de at­mos­fa­e­re. Flot­te syn er der og­så mas­ser af – som her den be­røm­te Ri­alto-bro.

Bjerg­ka­e­den Brecon Bea­cons i det syd­li­ge Wa­les er kendt for sin flot­te og bar­ske na­tur. Der­for er det ik­ke no­gen over­ra­skel­se, at myn­dig­he­der­ne har op­ret­tet en na­tio­nal­park her. Par­ken er pra­e­get af grønkla­ed­te bjer­ge, hvoraf Pen y Fan med si­ne 886 me­ter er det hø­je­ste. Der­til kom­mer min­dre blødt bøl­gen­de bak­ker, idyl­li­ske vand­fald, bjergsø­er samt mid­delal­der­bor­ge.

I Fi­lip­pi­ner­nes enor­me øhav lig­ger øen Pa­lawan i det syd­ve­st­li­ge hjør­ne. Om­kring øen lig­ger lagu­n­er ken­de­teg­net ved hø­je grønkla­ed­te lim­stens­b­jer­ge, der rej­ser sig op af van­det. Det er en af grun­de­ne til, at Condé Nast Tra­vel­lers la­e­se­re tid­li­ge­re har kå­ret Pa­lawan til ’klo­dens dej­lig­ste ø’.

By­en As­hi­ka­ga i Kan­to­re­gio­nen i det nord­li­ge Ja­pan er kendt for sin park med en enorm blom­ster­pragt. Her fin­der man et utal af far­ve­strå­len­de plan­ter, som i som­mer­hal­vå­ret ska­ber de flot­te­ste sce­na­ri­er. For ek­sem­pel rum­mer par­ken over 5.000 aza­lea­er. As­hi­ka­ga Blom­ster­park er bedst kendt for si­ne over 350 blå­regn, der er et ene­stå­en­de syn når de blom­strer et par uger hvert for­år.

På det lo­ka­le sprog be­ty­der ’na­mib’ umå­de­lig. Og det er en gan­ske ram­men­de be­teg­nel­se for ør­ke­nen i det syd­ve­st­li­ge hjør­ne af Na­mi­bia i det syd­li­ge Afri­ka. Ør­ke­nen er med sin godt 50.000 kva­drat­ki­lo­me­ter stør­re end Dan­mark. Sand­klit­ter­ne kan bli­ve over 300 me­ter hø­je, og er der­med de hø­je­ste i ver­den. Med en al­der på mindst 80 mio. reg­nes Na­mib-ør­ke­nen for at va­e­re ver­dens ae­ld­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.