OL-hå­bet vil le­ve trods ne­der­lag

BT - - VM I DANMARK -

HÅND­BOLD ved EM i 2014 al­le­re­de sik­ker på en plads i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen uan­set ud­fal­det af kam­pen mod Frank­rig. Men taberne af ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne kan og­så sik­re sig en plads i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvis nog­le af de OL-kva­li­fi­ce­re­de lan­de hav­ner i top ot­te.

Da de tre ene­ste ik­ke-eu­ro­pa­ei­ske lan­de i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne al­le er klar til OL, er det pla­ce­rin­ger­ne ved EM i 2014, der af­gør, hvem af taberne i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, der kan få de syv plad­ser i OLkva­len. For at Dan­mark skal med, skal bå­de Spanien og mindst tre af de fi­re hold, der er OL-klar – af­ha­en­gig af hvem der vin­der VM – vin­de de­res ot­ten­de­dels­fi­na­ler. Sejr vil gi­ve fred og ro I Team Dan­mark føl­ger man der­for VM-ot­ten­de­dels­fi­na­len mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge med spa­en­ding.

»Der er jo me­get på spil. Før VM sat­te vi os ned og la­ve­de en målsa­et­ning med Dansk Hånd­bold For­bunds le­del­se. Her blev vi eni­ge om, at drøm­me­må­let er me­dal­jer, men at en pla­ce­ring i top ot­te og­så vil va­e­re ac­cep­ta­bel,« si­ger di­rek­tør Lo­ne Han­sen.

Hun øn­sker til gen­ga­eld end­nu ik­ke at ud­ta­le sig om, hvil­ke kon­se­kven­ser et even­tu­elt dansk ne­der­lag mod Sve­ri­ge vil få på la­en­ge­re sigt.

»Det er sim­pelt­hen for tid­ligt. I Team Dan­mark eva­lu­e­rer vi altid ef­ter et år, og kun sja­el­dent ef­ter en en­kelt­stå­en­de be­gi­ven­hed. Men jeg kan si­ge så me­get, at vo­res støt­te og sam­ar­bej­de er ba­se­ret på re­sul­tat- og ud­vik­lings­mål. Der er in­gen tvivl om, at en dansk sejr her vil gi­ve kvin­delands­hol­det fred og ro,« si­ger Lo­ne Han­sen, der en en­kelt gang un­der VM – mod Un­garn – har set lands­hol­det i ak­tion i MCH Are­na.

»Jeg var enig med de fle­ste om, at den dan­ske ind­sats ik­ke var op­løf­ten­de. Så li­ge­som så man­ge an­dre, var jeg skuf­fet,« si­ger Lo­ne Han­sen.

Bå­de i 2015 og 2016 støt­tes DHF med 11,05 mio. kro­ner af Team Dan­mark.

SKA­EB­NE­KAMP Bli­ver det til dun­dren­de fi­a­sko og en ma­re­ridts­ag­tig start for Klavs Bruun Jør­gen­sen som dansk land­stra­e­ner? El­ler bli­ver det en plads i kvart­fi­na­len, en bil­let til OL-kva­li­fi­ka­tio­nen og mu­lig­he­den for et stort VM-re­sul­tat? Det er de to alt­over­skyg­gen­de spørgs­mål, før Dan­mark i af­ten mø­der Sve­ri­ge i ot­ten­de­dels­fi­na­len i Boxen. Hjem­me­ba­nen i Her­ning, hvor pu­bli­kum har bak­ket for­bil­led­ligt op, men hvor kvin­delands­hol­det ik­ke har kun­net le­ve op til de takt­fa­ste klapsal­ver med skuf­fen­de ne­der­lag til Un­garn og Mon­te­ne­gro i de sid­ste to grup­pe­kam­pe.

Der­for har tviv­len sne­get sig ind i for­hold til den dan­ske styr­ke ved det­te VM. Og der­for var der en lang ra­ek­ke spørgs­mål til Klavs Bruun Jør­gen­sen på gårs­da­gens pres­se­mø­de, hvor lands­holds­che­fen utvivl­s­omt har ma­er­ket det største pres ind­til vi­de­re i sin kor­te tid i job­bet.

»Så vil jeg va­e­re vold­somt ir­ri­te­ret,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

»Det er jo så­dan nog­le ord, I godt kan li­de at bru­ge. Jeg vil selv­føl­ge­lig ik­ke va­e­re til­freds.«

»Man kan jo fryg­te lidt, at de me­ner, det er en god idé at gå langt frem på os.«

OL er vig­tigt ger­ne ha­ve den tur­ne­ring med. Én ting er, at vi får mu­lig­hed for at tra­e­ne vold­somt me­get me­re op til OL end til an­dre slut­run­der. Men vi får og­så en ek­stra tur­ne­ring sam­men. Det vil va­e­re enormt va­er­di­fuldt for frem­ti­den.«

»Umid­del­bart er det sta­dig Kri­sti­na (Kri­sti­an­sen, red.). Det har der ik­ke va­e­ret tvivl om. Det er og­så hen­de, der har star­tet in­de hver gang.«

»Det er hårdt at si­ge, at det ik­ke fun­ge­re­de for hen­de i går (fre­dag, mod Mon­te­ne­gro, red.). Det er rigtigt, at hun ik­ke kom­mer så me­get mod mål, som jeg ger­ne vil ha­ve. Der er Vi bra­en­der på vo­res chan­cer, men vo­res an­grebs­spil fly­der bed­re, og vo­res for­svars­spil er sta­dig ud­ma­er­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.