Ja- el­ler nej-hat­ten?

BT - - 5.-20. DECEMBER -

LAD OS FØRST prø­ve at ta­ge ja-hat­ten på, når vi an­sku­er Danmarks VM. Selv­sam­me hat, som Klavs Bruun Jør­gen­sen og spil­ler­ne ty­de­lig­vis har ta­get på in­den ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Sve­ri­ge. Og som de selv­føl­ge­lig skal ha­ve på. For hvis ik­ke lands­hol­det selv tror på tin­ge­ne, er den først for al­vor gal. ER MAN IFØRT ja-hat­ten, kan man se grup­pe­spil­let som en god la­e­re­pro­ces for Dan­mark. Fem kam­pe, hvor Klavs Bruun Jør­gen­sen har set, hvad spil­ler­ne kan – og ik­ke kan. Hvor han har set, hvil­ke tak­ti­ske greb der vir­ker, og hvor der er ble­vet la­vet de fejl, man la­e­rer af og der­ef­ter kan eli­mi­ne­re, så kva­li­te­ten bli­ver ha­e­vet.

For det er selv­føl­ge­lig langt me­re op­ti­malt at la­ve fejl­e­ne i grup­pe­spil­let end i knald-el­ler-fald kam­pe­ne, hvor et ne­der­lag sen­der hol­det ud af VM. Den kon­se­kvens har de to tab­te kam­pe mod Mon­te­ne­gro og Un­garn trods alt ik­ke haft. Så nu er den dan­ske ma­ski­ne fin­tu­net og klar til at ram­me top­ha­stig­he­den i kno­ck­out-fa­sen.

Kig­ger man la­en­ge­re frem i tur­ne­rin­gen, ser det og­så for­nuf­tigt ud i en kvart­fi­na­le, hvor Dan­mark – hvis Sve­ri­ge be­sej­res – skal mø­de vin­de­ren af Bra­si­li­en-Ru­ma­e­ni­en. En klart me­re vels­ma­gen­de stør­rel­se end Rusland, som for­ment­lig var ble­vet mod­stan­de­ren, hvis Dan­mark hav­de be­sej­ret Mon­te­ne­gro og ble­vet to­er i pulj­en. Ja, det kan må­ske end­da en­de med at bli­ve en dansk for­del, at man tab­te til mon­te­ne­gri­ner­ne …

DET VAR JA-HAT­TEN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.