Ke­vin og de nye ri­va­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN GÅR i dis­se uger må­l­ret­tet ef­ter et 2016-sa­e­de i Ma­nors For­mel 1-team. Det er ef­ter min me­ning den helt rig­ti­ge be­slut­ning, for kun her kan han hol­de liv i sin For­mel 1-kar­ri­e­re. Et skif­te til sport­vog­ne, In­dyCar el­ler lig­nen­de vil for altid sen­de ham ud i For­mel 1-mør­ket – en 2016-sa­e­son hos Ma­nor vil der­i­mod hol­de ham i For­mel 1-che­fer­nes be­vidst­hed til den for­ven­te­de, sto­re kø­rer-rokade ef­ter 2016-sa­e­so­nen.

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Ma­nors kø­re­re skal ha­ve pen­ge med. Men sam­ti­dig er den nye team­le­del­se klar over, at dår­li­ge kø­re­re med sto­re sponso­rer na­ep­pe kan brin­ge tea­met vi­de­re. En god kø­rer med be­gra­en­se­de øko­no­mi­ske mid­ler kan va­e­re en bed­re lang­sig­tet løs­ning end en min­dre god kø­rer med hund­re­de­vis af mil­li­o­ner.

Ri­va­ler­ne til Ma­nors 2016-sa­e­der re­pra­e­sen­te­rer he­le spek­t­ret – fra er­far­ne Ke­vin Magnus­sen, der end­nu ik­ke har si­ne sponso­rer på plads, til mid­del­må­di­ge GP2-kø­re­re uden For­mel 1-er­fa­ring men med mas­ser af mil­li­o­ner.

Her er min vur­de­ring (på en ska­la fra 1 til 6, hvor seks er det bed­ste) af de po­ten­ti­el­le Ma­nor-kø­re­re net­op nu. Al­der: 23 år Har langt me­re er­fa­ring og ta­lent end de øv­ri­ge Ma­nor-kan­di­da­ter. Er der­for sport­s­ligt det op­lag­te valg. Hans sva­ge punkt er øko­no­mi­en, men der ar­bej­des på at fin­de dan­ske sponso­rer. 6 (20 grand­prix’er)

2– Al­der: 21 år Vandt stan­dard­vogns-se­ri­en DTM i år og har te­stet For­mel 1 for bå­de Mer­ce­des og For­ce In­dia. Ta­lent­fuld, men mang­ler er­fa­ring. Støt­tes af Mer­ce­des, der skal le­ve­re mo­to­rer til Ma­nor i 2016.

1 (kun test)

4– Al­der: 24 år Spa­ni­e­ren kør­te stør­ste­delen af 2015-sa­e­so­nen for Ma­nor uden at vir­ke over­be­vi­sen­de. Ha­ev­der han kør­te ’gra­tis’ – er det rigtigt, kan han na­ep­pe gø­re sig håb om en ny chan­ce i 2016. 4 (13 grand­prix’er)

2–

5

2

6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.