Oleg Tin­kov sa­el­ger Tin­koff-Saxo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL

Tin­koff-Saxos di­rek­tør, Ste­fa­no Fel­trin, le­der ef­ter en sponsor til frem­ti­den, og lyk­ke­des det ik­ke, luk­ker cy­kel­hol­det, skri­ver Cycling­news. Tra­et af det he­le Oleg Tin­kov køb­te hol­det af Bjar­ne Riis i 2013, og i for­å­ret fy­re­de Tin­kov så dan­ske­ren, for­di han ik­ke men­te, at Bjar­ne Riis la­ve­de nok for sin løn på en mil­li­on eu­ro om året. Tin­kov var tra­et af Bjar­ne Riis, og nu er han så og­så ble­vet tra­et af at va­e­re i de to­hju­le­des ver­den.

»Der er to grun­de til min be­slut­ning, som jeg hå­ber, at folk vil respek­te­re og re­flek­te­re over, hvor­for pro­fes­sio­nel cyk­ling mi­ster en mand, der el­sker sporten, og som har brugt over 60 mil­li­o­ner eu­ro,« si­ger Oleg Tin­kov og fort­sa­et­ter:

»For det før­ste har Tin­koff Bank sponso­re­ret hol­det i fem år, og set fra et mar­ke­tings­syns­punkt er det nok. (...) Den an­den grund er me­re kom­pleks og me­re per­son­lig og er år­sa­gen til, at jeg ik­ke øn­sker at bru­ge me­re af min per­son­li­ge for­mue fremad­ret­tet.«

Oleg Tin­kov me­ner ik­ke, at der er no­gen, som har øn­sket at sam­ar­bej­de med ham. Iføl­ge rus­se­ren snup­per or­ga­ni­sa­tio­ner som ASO (ar­ran­gø­ren af Tour de Fran­ce, red.) og UCI alt for stor en øko­no­misk del i for­hold til, hvad hol­de­ne får af pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.