DF-va­el­ge­re hol­der fast

BT - - NYHEDER -

ME­NINGS­MÅ­LING EU-mid­ler brugt på sejl­tu­re og ju­le­kort. En fi­nans­lov, der tvin­ger kom­mu­ner­ne til at spa­re. Og se­ne­st sa­gen om la­ve­re bo­li­g­y­del­se til lan­dets pen­sio­ni­ster. Der har va­e­ret fle­re ne­ga­ti­ve sa­ger for Dansk Fol­ke­par­ti i de se­ne­ste måneder, men det er ik­ke no­get, der gi­ver ud­slag i de po­li­ti­ske me­nings­må­lin­ger.

I en ny må­ling, som Vox­me­ter har fo­re­ta­get for Ritzaus Bu­reau, har par­ti­et en til­slut­ning på 22,4 pro­cent, hvil­ket er 1,3 pro­cent­po­int over val­gre­sul­ta­tet.

Og kig­ger man på Ritzau In­dex, som er et gen­nem­snit af seks to­ne­an­gi­ven­de me­nings­må­lin­ger, har Dansk Fol­ke­par­ti lig­get sta­bilt mel­lem 20,7 og 21,4 pro­cent i de sid­ste tre måneder.

»Dansk Fol­ke­par­ti har en me­get loy­al va­el­ger­ska­re. Jeg tror, der skal virkelig, virkelig me­get til, når folk først er be­gyndt at stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti, for at de aen­drer me­ning,« si­ger Hel­le Ib, som er po­li­tisk kom­men­ta­tor på Bør­sen, over for Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.