La­dy Ga­ga ta­ler ud om vold­ta­egt

BT - - NYHEDER -

slags re­li­gi­øs skyld­fø­lel­se, jeg føl­te, at jeg må­ske selv hav­de lagt op til det,« fort­sa­et­ter hun.

San­ge­r­in­den blev ud­sat for vold­ta­egt af en per­son, hun sto­le­de på, forta­el­ler hun i in­ter­viewet. Og det har kra­e­vet fle­re års te­ra­pi at kom­me vi­de­re.

»Jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan jeg skul­le ac­cep­te­re det. Jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan jeg skul­le la­de va­e­re med at gi­ve mig selv skyl­den. Det er no­get, Jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan jeg skul­le la­de va­e­re med at gi­ve mig selv skyl­den der virkelig har aen­dret mit liv. Det aen­dre­de mig fuld­sta­en­dig, det aen­dre­de min krop og mi­ne tan­ker,« ud­dy­ber hun.

Nu, ti år se­ne­re, syn­ger La­dy Ga­ga om vold­ta­eg­ten i san­gen ’Till It Hap­pens to You’, som er skre­vet til do­ku­men­ta­ren ’Vold­ta­get af eli­tens søn­ner’, der hand­ler om det skyhø­je an­tal vold­ta­eg­ter på ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter. Men den 29-åri­ge sangskri­ver kan sta­dig ik­ke syn­ge san­gen uden at gra­e­de.

»Når man går igen­nem så­dan et traume, så på­vir­ker det ik­ke ba­re en fy­sisk. Man­ge kan genop­le­ve trau­met i fle­re år ef­ter, og det kan sa­et­te ska­de­li­ge møn­stre og angstre­ak­tio­ner i gang,« si­ger ’Bad Ro­man­ce’-san­ge­r­in­den, som nu ak­tivt op­for­drer an­dre til at få talt ud om den men­tale ba­ga­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.