DET STO­RE KLIM

BT - - NYHEDER -

PA­RIS COP21 Det si­ger po­li­to­lo­gen Bjørn Lom­borg.

»Pa­ris-af­ta­len er i sto­re tra­ek ud­tryk for det helt sto­re kli­ma­hyk­le­ri. Det er rigtigt, at det er en af de bed­re af­ta­ler i man­ge år. Men selv­om al­le lan­de gør det, der står i af­ta­len, så vil vi kun ha­ve løst 1 pct. af kli­maud­for­drin­ger­ne, når vi kom­mer frem til 2030. Po­li­ti­ker­ne vil ro­se af­ta­len, folk vil tro, at pro­ble­mer­ne bli­ver løst, men fakta er, at 99 pct. af pro­ble­mer­ne med glo­bal op­varm­ning fort­sat vil ek­si­ste­re om 15 år,« si­ger Bjørn Lom­borg.

Hans ho­ved­bud­skab er, at så la­en­ge grøn ener­gi er dy­re­re end fos­si­le bra­end­stof­fer, så bli­ver pro­ble­met ik­ke løst. Der­for me­ner han, at der bur­de sa­et­tes end­nu fle­re pen­ge af til forsk­ning og ud­vik­ling, for det er dér, løs­nin­gen skal fin­des.

»Man kan ik­ke med en kli­maaf­ta­le tvin­ge lan­de til at va­el­ge løs­nin­ger, der er me­get, me­get dy­re. I ste­det vil de ba­re prø­ve at sny­de lidt på va­eg­ten og sen­de de fle­ste af de­res ud­led­nin­ger til In­di­en. Vi er enormt ri­ge, og vi har må­ske lyst til at be­ta­le for grøn ener­gi. Men det er helt umu­ligt i ud­vik­ling­s­lan­de­ne, som først og frem­mest har be­hov for at lø­se pro­ble­mer med fat­tig­dom,« si­ger Lom­borg. In­gen hand­ling bag or­de­ne Han ar­gu­men­te­rer med, at der ik­ke var no­gen af OECD-lan­de­ne, der le­ve­de op til Rio-af­ta­len i 1992. Og i 1997 var det kun ca. halv­de­len, der le­ve­de op til Ky­o­to-af­ta­len.

Der er alt­så ik­ke stol­te tra­di­tio­ner for, at lan­de­ne går ud og sa­et­ter hand­ling bag de smuk­ke ord i af­ta­ler­ne.

James Han­sen, Al Go­res tid­li­ge­re kli­ma­rå­d­gi­ver, kal­des og­så ’kli­ma­for­an­drin­ger­nes fa­der’. Han går skrid­tet vi­de­re med sin kri­tik:

»Det er rent bed­ra­ge­ri. Det er ba­re va­er­di­lø­se ord uden hand­ling,« si­ger James Han­sen til den en­gel­ske avis, The Gu­ar­di­an. El­ba­ek er be­gej­stret Par­ti­for­mand Uf­fe El­ba­ek fra Al­ter­na­ti­vet er til gen­ga­eld en af de be­gej­stre­de.

»Der er nu en fa­el­les, glo­bal op­fat­tel­se af, at vi står midt i en glo­bal op­varm­ning. Der er end­da en er­ken­del­se af, at tem­pe­ra­tu­ren højst skal sti­ge med 1,5 grad. Men selv­føl­ge­lig bli­ver det en udfordring at få sat hand­ling bag or­de­ne. Sam­ti­dig lig­ger det og­så i af­ta­len, at u-lan­de­ne skal ha­ve støt­te til om­stil­lin­gen fra lan­de, der har en bed­re øko­no­mi. Al­le­re­de i dag kan vi jo se, at In­di­en og Ki­na in­ve­ste­rer mas­sivt i ba­e­re­dyg­tig ener­gi, og det vil og­så kom­me Man kan ik­ke med en kli­maaf­ta­le tvin­ge lan­de til at va­el­ge løs­nin­ger, der er me­get, me­get dy­re. I ste­det vil de ba­re prø­ve at sny­de lidt på va­eg­ten og sen­de de fle­ste af de­res ud­led­nin­ger til In­di­en pro­g­res­si­ve virk­som­he­der til go­de. Det er dis­se virk­som­he­der, som sam­men med gra­es­rød­der og po­li­ti­ke­re nu skal sik­re, at der kom­mer hand­ling bag or­de­ne,« si­ger Uf­fe El­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.