AHYKLERI ’Godt for dansk er­hvervs­liv’

BT - - NYHEDER -

KLI­MAAF­TA­LE Kli­ma-og ener­gi­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) gla­e­der sig over, at kli­maaf­ta­len i Pa­ris kan få gang i eks­por­ten og ska­be ar­bejds­plad­ser. »Kli­maaf­ta­len er ik­ke mindst en ka­em­pe ge­vinst for dansk er­hvervs­liv, og spe­ci­elt for de virk­som­he­der, som er be­ska­ef­ti­get med grøn tek­no­lo­gi. Vur­de­rin­gen er, at vi vil kun­ne eks­por­te­re vi­den og pro­duk­ter for mel­lem 50 og 75 mia. kro­ner me­re om året, samt kun­ne se frem til tu­sind­vis af fle­re dan­ske ar­bejds­plad­ser,« si­ger Lil­le­holt.

»Nej, men det går to ve­je. Vi får bå­de et bed­re mil­jø og kli­ma i ver­den, men det gi­ver og­så go­de mu­lig­he­der for eks­port, va­luta­han­del og nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark.«

»Nej, vi er al­le­re­de i gang. Vi skal va­e­re fo­re­gang­sland, men med re­a­lis­me og sund for­nuft. Vi skal ta­en­ke os om, bru­ge ny tek­no­lo­gi og ik­ke svin­ge pi­sken over folk. Vi har en kli­maaf­ta­le fra 2012, hvor vi vil gø­re os uaf­ha­en­gi­ge af fos­si­le bra­end­stof­fer i 2050. Det ar­bej­der vi fort­sat på. Sam­ti­dig har 20 af ver­dens ri­ge­ste lan­de med Bill Ga­tes i spid­sen for­doblet de­res forsk­nings­mid­ler i grøn ener­gi frem til 2020. I Dan­mark spa­rer vi en smu­le på forsk­ning i 2016, til gen­ga­eld sa­et­ter vi me­re af de ef­ter­føl­gen­de år frem mod 2020. Jeg er 100 pct. enig med Lom­borg i, at pri­sen på grøn ener­gi skal ned, hvis det her skal lyk­kes.«

»At det lyk­ke­des på tva­ers af al­le kon­flik­ter, øko­no­mi­ske for­skel­le, krig og ter­ror at nå til enig­hed. Det lover godt for en bed­re ver­den.« Vi skal va­e­re fo­re­gang­sland, men med re­a­lis­me og sund for­nuft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.