Ar­ka­e­o­lo­ger jub­ler: Fin­der jer­nal­der­by ved Vi­borg

BT - - NYHEDER -

GRAV-FUND Un­der prø­ve­grav­nin­ger­ne på Ap­ple-grun­den ved Foulum har Vi­borg Mu­se­um fun­det spo­re­ne af en jer­nal­der-lands­by, som nu skal un­der­sø­ges na­er­me­re. Det skri­ver Vi­borg Stifts Fol­ke­blad.

’Foulum­kvin­den’ er det po­pu­la­e­re navn for en for­nem jer­nal­der­grav, som ar­ka­e­o­lo­ger­ne ud­gra­ve­de ved Foulum i 1976. Kvin­den hav­de høj sta­tus i jer­nal­der­sam­fun­det, for hun var gravlagt med fi­re dragtsmyk­ker i sølv og 190 rav- og gl­as­per­ler.

Nu har ar­ka­e­o­lo­ger­ne fra Vi­borg Mu­se­um som led i prø­ve-grav­nin­ger­ne af Ap­ple-grun­den, hvor Ap­ples sto­re da­ta­cen­ter skal lig­ge, fun­det spor af en jer­nal­der­lands­by, som nu skal un­der­sø­ges na­er­me­re. Lands­by­en er uden tvivl den lands­by, som hø­rer til den ri­ge kvin­de­grav. Fun­det un­der pløj­ning Foulum­kvin­den blev fun­det, da an­sat­te ved det nye Sta­tens Hus­dyr­brugs­for­søg ved pløj­ning ram­te ind i en ma­eng­de sten på en mark syd­vest for Foulum, forta­el­ler Vi­borg Mu­se­um i mu­se­ets dag­bog fra ud­grav­nin­ger­ne på hjem­mesi­den.

I 1980 ud­gra­ve­de ar­ka­e­o­lo­ger­ne fra Vi­borg Stifts­mu­se­um, som mu­se­et hed den­gang, de­le af en lands­by fra sam­me pe­ri­o­de i jer­nal­de­ren om­kring år 250 til 500 ef­ter vor tids­reg­ning. Det ske­te for­ud for etab­le­rin­gen af forsk­nings­cen­tret i Foulum. Det er nye de­le af den­ne lands­by, som man nu har fun­det ved prø­ve­grav­nin­gen. Ar­ka­e­o­lo­ger­ne skal frem til ud­gan­gen af fe­bru­ar un­der­sø­ge et cir­ka 2,5 hektar stort om­rå­de med spor af lands­by­en.

»Med nye ud­grav­nings­me­to­der og nye mu­lig­he­der for na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ana­ly­ser kan vi for­hå­bent­lig ka­ste nyt lys over Foulum­kvin­dens hjem og eg­nens hi­sto­rie,« skri­ver mu­se­et i ud­grav­nings-dag­bo­gen.

Fo­re­lø­big har ar­ka­e­o­lo­ger­ne fri­lagt et om­rå­de på cir­ka 8.000 kva­drat­me­ter. Her har de fun­det 12 treski­be­de hu­st­om­ter og for­løb af de hegn, der har om­gi­vet jer­nal­der­hu­se­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.